گزارش بررسى‌هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون کرج – دماوند

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش بررسى‌هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون کرج – دماوند

توضیحات

گزارش بررسى‌هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه‌اى وشناسایى نواحى امید بخش معدنى در زون کرج – دماوند چکیده: در این پروژه هدف ، ارزیابى استعدادهاى معدنى زون بوده که بر مبناى متالوژنى ناحیه اى ومتالوژنى خاص مورد ارزیابى قرارگرفته است.زمین شناسى مطرح در تشکیل تیپهاى مختلف معدنى معلول پارامترهاى مؤثر در آن یعنى جایگاه ژئودینامیک ، تکوین زمین شناسى ، ماگماتیسم ،استراتیگرافى و رویکردهاى زایشى منابع مختلف است . در این زون که از گونه کمربند هاى ولکانو – پلوتونى حاشه قاره اى است ، دو تیپ کانى سازى ، یکى کانى سازى مس – مولیبدن پورفیرى و دیگرى تیپ کانى سازى اپى‌ترمال طلا مورد نظر بوده و بر همین پندار نیز مطالعات دفترى ، تلفیق و ارزیابى GIS وکنترل میدانى صورت گرفته است.    

کلید واژه ها: سایر موارد