گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امیدبخش در زون چالوس- گرگان

خلاصه توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امیدبخش در زون چالوس- گرگان

توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امیدبخش در زون چالوس- گرگان چکیده: پس از تلفیق کلیه اطلاعات عملیات مختلف اکتشافى در محیط زمین مرجع انجام مدلسازى اکتشافى تعداد 90 محدوده امید بخش معرفى گردید. از میان این محدوده‌ها تعدادى در ارتباط با معادن فعال و متروکه بودند که بررسى برروى آنها از حوزه عملکرد اکتشافات ناحیه­اى خارج بوده و لذا در کنترل آنومالیها برروى آنها بررسى صورت نگرفته است. از سوى دیگر با توجه به سیاست مدیریت ژئومتیکس ، توجه در مدلهاى ارائه شده برروى مناطقى صورت گرفته که در مطالعات قبلى نمونه­هاى سنگ از زونهاى مینرالیزه براى آنها مقادیر معتنابه‌اى گزارش کرده باشد. این عمل اگرچه براى شناسایى مدلهاى زایشى بسیار مؤثر است اما داراى این نقطه ضعف نیز مى‌باشد که منطقه جدیدى توسط آن گزارش نمى­شود و محدوده­هاى معرفى شده قبلى مورد بررسى قرار مى­گیرد. لذا در فصل حاضر به توضیح محدوده­هایى که مورد کنترل صحرایى قرار گرفته­اند و نوع و چگونگى کانیزایى در آنها پرداخته شده است. اما آنچه مهم است محدوده­هاى معرفى شده تمامى بضاعت این زون نمى­باشد و جهت ادامه بررسى­ها لازم است کلیه محدوده­هایى که بلحاظ روشهاى مختلف بیهنجار بوده­اند ولى نمونه مینرالیزه از آنها برداشت نشده است ، نیز مورد بررسى قرار گیرد. در این خصوص تأکید بیشتر برروى مناطقى است که براى عنصر طلا آنومالى درجه 2 معرفى شده­اند و مورد بررسى صحرایى قرار نگرفته­اند. اصولاً بهترین راه براى کنترل این بیهنجاریها برداشت نمونه­هاى سیلت با تراکم چهار نمونه درهر کیلومتر از طول آبراهه و آنالیز دقیق (44 عنصرى) آنها مى­باشد. همچنین براى تکمیل مى­توان از نمونه­هاى کانى سنگین با تراکم یک نمونه براى 500 متر از طول آبراهه استفاده کرد. نکته بسیار مهم دیگرى که لازم است مورد بررسى قرار گیرد پوشش گیاهى انبوه دراین زون است. با توجه به این پوشش بررسى دقیق صحرایى اصولاً ممکن نمى­باشد و با توجه به پتانسیل خوب این زون براى کانیزایى ، انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایى با فواصل پروازى 250 مترى براى این محدوده پیشنهاد مى‌گردد. با تلفیق این لایه با لایه ژئوشیمیایى نمونه­هاى سیلت ، محدوده مناسب براى کانیزایى معرفى خواهند شد.  

کلید واژه ها: سایر موارد