گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون فردوس- خوسف

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان جنوبى
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون فردوس- خوسف

توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون فردوس- خوسف چکیده: بررسى دورسنجى در محدوده زون جنوب خراسان با استفاده از داده هاى سنجنده TM  ماهواره لندست انجام شده است . این بررسى ها در چهار مرحله ، گردآورى اطلا عات موجود ماهواره أى ، پردازش ، تفسیر و کنترل زمینى وا رائه نتیجه نهایى صورت گرفته است . پس ا زگردآورى دادههاى ماهواره أى موجود واحتما ل پردازشها ى لازم تصاویر مناسب جهت تفسیر تهیه شد . با بررسى هاى دقیق برروى این تصاویر نقاط آنوما ل مشخص وجهت کنترل زمینى ارائه گردید ونقشه هاى ماهواره‌أى موضوعى ساخت هاى آذرین ، شکستگى ها، دگر سا نى هاى گرمابى ونواحى امید بخش معد نى تهیه گردید، این داده ها ،سپس باداده هاى ژئوفیزیکى تلفیق گردیدوسپس کلیه داده هاى موجود بوسیله مدلسازى هاى GIS باهم تلفیق ونقاطى درمدلسازى براى مس وطلاى پورفیرى انتخاب شد، در مرحله کنترل زمینى صحت یا عدم صحت نقا ط تائید شده ودرنهایت منا طق امید بخش معد نى معرفى‌گردید

کلید واژه ها: خراسان جنوبى