اکتشافات ژئوشیمیایی تفصیلی طلا در منطقه پوسیده

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیایی تفصیلی طلا در منطقه پوسیده

توضیحات

   اکتشافات ژئوشیمیایی تفصیلی طلا در منطقه پوسیده چکیده: طرح طلا در منطقه معلمان از سال 1376 با انجام عملیات اکتشافات ژئوشیمیایى نیمه تفصیلى و تهیه نقشه زمین شناسى 1:20000 در دو محدوده به مساحت کلى 150 کیلومتر مربع، شروع گردید که طى این برنامه یک سرى مناطق از جمله منطقه پوسیده تحت پوشش اکتشافات فوق الذکر قرار گرفت.در سال 1377 بدنبال نتایج مثبت بدست آمده از این مرحله از اکتشاف، برنامه ادامه اکتشافات در محدوده هاى پوسیده، گندى، ابوالحسنى و پلاسرهاى معلمان تدوین و پس از تصویب به مرحله اجرا درآمد. محدوده اکتشافى پوسیده یکى از مناطق پتانسیل دارى است که در مرحله نیمه تفصیلى در اولویت اکتشافات تفصیلى ژئوشیمیایى قرار گرفت و برداشتهاى صحرایى آن از جمله تهیه نقشه  زمین شناسى معدنى با مقیاس 1:5000 و نمونه بردارى ژئوشیمیایى، براساس شرح خدمات مصوب از مهرماه 1378 آغاز گردید.گزارش حاضر محصول اکتشافات ژئوشیمیایى در محدوده پوسیده است که با برداشت 595 نمونه خاک آغاز گردید. این گزارش داراى 7 بخش شامل کلیات، اهداف اکتشاف، انتشار عناصر، تعبیر و تفسیر یافته ها، نتیجه گیرى, پیوست ها و خلاصه اى به زبان انگلیسى مى باشد. در تهیه نقشه ها و نمودارها از نرم افزارهاىAutocad,Spss و غیره، استفاده شده است؛ همچنین کلیه مطالب بکارگرفته شده دربخش زمین شناسى وتجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازنقشه زمین شناسى 1:5000(غ.ح. شمعانیان 1379) صورت گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد