گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ورچه فاز ۲

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ورچه فاز 2

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ورچه فاز 2   چکیده: سطح نمونه بردارى وتدوین گزارش ژئوشیمیایى 1:100000 ورچه با توجه به موقعیت این برگه واهمیت ساختارى وپتانسیل هاى معدنى بالقوه آن در سال 1370 در بخش اکتشافات ژئوشیمیایى تصویب شد،در پى آن گروهى از کارشناسان وتکنسین هاى این بخش به سرپرستى محمودرضاى علوى نائینى ماموریت یافتند تا این پروژه را به انجام رسانند. این برگه مشتمل بر چهار برگه توپوگرافى 1:150000 به نام هاى ورچه لکان ،لیلان وحصار بزجان است که به لحاظ تقسیمات کشور ،بخش هایى از استان هاى مرکزى ،اصفهان لرستان را در بردارد. طراحى اولیه نمونه بردارى با توجه به برونزدهاى مختلف ولحاظ نمودن سیاست هاى آن زمان در زمینه نمونه بردارى انجام شد وبالغ بر 1293 نمونه ژئوشیمى و316 نمونه کانى سنگین در این چهار برگه طراحى شد .گروه هاى نمونه بردارى در طى 4 ماه موفق به انجام گام نخستین کار صحرائى شدند ونمونه هاى ژئوشیمى پس از آماده سازى اولیه صحرایى به آزمایشگاه اسپکترومترى سازمان زمین شناسى فرستاده شدند. گزارش اکتشافات چکشى این برگه درسال 78 ارائه شد وبنا به دلایلى تکمیل وتنظیم گزارش نهایى به تعویق افتاد .در راستاى سیاست هاى اخیر سازمان در زمینه تهیه گزارشات ونقشه هاى ژئوشیمیایى در مقیاس 1:100000 برگه ورچه دوباره در اولویت قرار گفت و داده هاى آن بررسى وگزارش آن به انجام رسید. کارشناس مسئول در این زمینه پس از مرحله کنترل ناهنجارى وبررسى آمارى ومطالعات فراگیر پیرامون داده هاى بدست آمده از آنالیز 1293 نمونه ژئوشیمى و316 نمونه کانى سنگین گزارش پیوست را ارائه کردند.آنها معترفند که کمبودها وکاستى هاى آن با همت ویادآورى همکاران برطر خواهد شد. گزارشى که فراروى علاقه مندان وکاوشگران علوم زمین قرار مى گیرد ، از سه بخش اصلى تشکیل شده است ،بخش نخست ،اکتشافات ژئوشیمیایى بر پایه نتایج آنالیز نمونه هاى ژئوشیمى برداشت شده که به روش اسپکترومترى مورد تجزیه قرار گرفته ،بخش دوم مطالعه وبررسى بر روى نمونه هاى کانى سنگین برداشت شده وبخش سوم بررسى هاى ناهنجارى هاى بدست آمده با استفاده از دو روش یاد شده فوق ونتایج حاصل لز عملیات صحرایى است.امید مى رود که این گزارش بتواند گوشه هاى از استعداد هاى معدنى را در محدوده مورد بررسى ،ارزیابى کند.    

کلید واژه ها: سایر موارد