گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه مهاباد

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه مهاباد

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه مهاباد   چکیده: ورقه 1:100000 مهاباد با وسعتى در حدود 2500 کیلومتر مربع در جنوب استان آذربایجان غربى قرار گرفته است. از لحاظ ریخت شناسى منطقه مورد مطالعه به دلیل قرار گرفتن در مجموعه رشته کوه هاى زاگرس داراى نواحى معمولاً زرف وارتفاعات با شیب توپوگرافى زیاد مى باشد.از نظر زمین شناسى ورقه مهاباد است.قدیمى ترین واحدهاى تشکیل دهنده منطقه شامل سرى دگرگونى بوده که به صورت فیلیت ومتاریولیت ومتاولکانیک هاى اسیدى رخنمون داشته وداراى سن پرکامبرین مى باشند.رسوبات سیلورین وتشکیلات آهکى پرمین نیز تقریباً گسترش زیادى در منطقه دارند.مجموعه پرمین همراه با لازون لاتریتى در زیر رسوبات بسیار توسعه یافته کرتاسه که به صورت تیپ فلیشى رخنون دارند،رسوبات الیگو –میوسن به صورت رسوبات آوارى ومارن خود را نشان داده اند. آثار سنگ هاى پلیوسن به صورت آندزیت وتراکیت در منطقه گسترده شده وتراس هاى قدیمى دوره کوارترنرى را مى توان مشاهده کرد. از نظر تکتونیک مى توان به فازهاى هرسى نین ،سیمرین پیشین ،سیمرین پسین ولارامید اشاره کرد. اکتشافات ژئوشیمیایى ورقه 1:100000 مهاباد به روش ژئوشیمى رسوبات آبراهه اى انجام ونمونه هاى ژئوشیمى وکانى سنگین برداشت شد.634 نمونه ژئوشیمى از بستر آبراهه ها وبا استفاده از الک 80- مش برداشت وپس از آماده سازى جهت آنالیز به آزمایشگاه اسپکترومترى سازمان زمین شناسى ارسال شد ولى با توجه به خطاى بسیار بالاى نتایح تصمیم به آنالیز مجدد به نمونه هاى ژئوشیمیایى گرفته شد، لذا نمونه هاى موجود در انبار بایگانى به آزمایشگاه شرکت توسعه علوم زمین فرستاده شد،بدلیل مقدار کم بعضى از نمونه ها در این مرحله 612 نمونه مورد تجزیه شیمیایى قرار گرفت.پس از آماده شدن نتایج دداده پردازى تک متغییره وچند متغییره روى داده ها انجام ونقشه هاى ناهنجارى براى 13 عنصر آنالیز شده به صورت طیفى رسم و در نهایت مناطق آنومال مشخص گردید. همزمان با نمونه بردارى ژئوشیمیایى 3-2 نمونه کانى سنگین نیز با الک 20- مش ودر حجم سه لیتر برداشت وپس از آماده سازى در بخش اکتشافات ژئوشیمیایى سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج آن منجر به معرفى آنومالى هایى از کانى هاى سینابر ،طلا،گالن ،شئلیت ،باریت، ایلمنیت و... گردید.در نهایت در مناطق امید بخش معدنى معرفى وپیشنهاداتى نیز ارائه گردید.