گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه گوزن بلاغ

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه گوزن بلاغ

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه گوزن بلاغ چکیده: براساس قرارداد منعقده بین اداره کل معادن وفلزات استان آذربایجان غربى وشرکت مهندسین مشاور زمین کاوگستر در آذرماه 1379 با عنوان((پتانسیل یابى مواد معدنى منطقه گوزل بلاغ عملیات اکتشافى در محدوده تعیین شده آغاز گردید.مسئولیت اجرائى انجام این پروژه ،به عهده آقاى دکتر حمیدرضا سیاه کوهى وآقاى مهندس بهزاد تخم چى بوده و مسئولیت فنى پروژه به عهده آقایان مهندس علوى ،مشکانى حاج امینى ،رنجبران ،فصائلى اصفهانى وزمانزاده بوده است. در مطالعات آزمایشگاهى از همکارى بسیار خوب آقایان مهندس همتى وپورمند (شرکت کانساران بینالود) بهره مند بوده ایم.مطالعه کانى هاى سنگین ومقاطع صیقلى ونازک توسط کارشناسان محترم سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور صورت گرفته که از همکارى این عزیزان قدردانى مى گردد.در ضمن لازم است از همکاریها وراهنمایى هاى ارزشمند آقاى مهندس زرگر رئیس محترم سازمان صنایع ومعادن آذربایجان غربى ،آقاى مهندس برمک مدیرکل محترم وقت اداره کل معادن وفلزات، آقاى مهندس حجتى معاونت اکتشافى وآقاى عبدى پور مدیرکل محترم وقت اداره کل معادن وفلزات استان آذربایجان غربى تشکر وقدردانى بعمل آید.همچنین از راهنمائى هاى ارزشمند آقاى دکتر على پور ناظر محترم که در هر چه پر بارتر شدن انجام پروژه نقش ویژه اى داشته اند تقدیر به عمل مى آید. امیدواریم که انجام این پژوهش ،آغازى بر انجام خدمات گسترده تر نیروهاى متعهد ومتخصص دانشگاهى در عرضه هاى سازندگى میهن اسلامیمان مى باشد.    

کلید واژه ها: سایر موارد