گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه بختگان – طشک- مهارلو – جلد ۳ فاز ۱

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه بختگان – طشک- مهارلو – جلد 3 فاز 1

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه بختگان – طشک- مهارلو – جلد 3 فاز 1 چکیده: طرح اکتشاف املاح در دریاچه هاى بختگان ،طشک ومهارلو با ابلاغ موافقتنامه شرح عملیات توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزى کشور در اواخر سال 1379 شروع گردید. به عنایت به ماهیت کار ،عملیات صحرائى از اردیبهشت ماه سال 1380 آغاز وبا توجه به بازدیدهاى انجام شده از منطقه ،برنامه اجرائى کار به شرح زیر مد نظر قرار گرفت: -         تشکیل گروه کار زمین شناسى                    - تشکیل گروه بررسى آب وهواشناسى -         تشکیل گروه بررسى هیدرولوژى                 - تشکیل گروه بررسى هیدروژئولوژى -        تشکیل گروه بررسى هیدروشیمى                  - تشکیل گروه نمونه بردارى از سطح دریاچه ها در ابتدا به دلیل نیاز اطلاعاتى گروه هیدروژئولوژى ،گروه زمین شناسى با اعزام تیم فنى و با در دست داشتن نقشه هاى زمین شناسى موجود، اقدام به تهیه نقشه 1:50000 زمین شناسى وتکمیل اطلاعات موردى وتخصصى مربوطه نمود. در این راستا از اطلاعات موجود(منجمله کتاب دریاچه هاى ایران) نیز استفاده گردید که تحت عنوان مطالعات زمین شناسى در گزارش منظور گردیده است. نتایج حاصل از بررسى هاى صحرائى گروه زمین شناسى در اختیار گروه هیدروژئولوژى قرار گرفت، همچنین به دلیل اهمیت موضوع ونظرات کارشناسى حاصل از چند بازدید دیگر گروه زمین شناسى، اطلاعات جمع آورى شده در یک بخش جداگانه تحت عنوان بررسى ومشاهدات زمین شناسى در جلد سوم (بخش جمع بندى) ارائه گردیده است.گزارش اولیه طرح شامل مشخصات عمومى وپتانسیل هاى معدنى پلایاها، منابع معدنى مهم املاح تبخیرى در جهان ،بررسى اطلاعات ونتایج بدست آمده طرح هاى اکتشاف پتاس در خور وبیابانک ودریاچه ارومیه ،تهیه وارائه گردیده است.گزارش نهایى مطالعات انجام شده طرح در 3 جلد به شرح زیر تهیه گردیده است: جلد اول: شناسائى دریاچه مهارلو جلد دوم: شناسایى دریاچه هاى بختگان- طشک جلد سوم: جمع بندى- بررسى املاح مواد معدنى دریاچه ها ودر نهایت راه کارهاى بعدى پیشنهاد گردیده است.  

کلید واژه ها: آذربایجان غربى بوشهر