گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه بانه

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کردستان
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه بانه

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه بانه چکیده: ورقه 1:100.000 بانه یکى از ورقه هاى شمال باخترى ایران ودر استان کردستان قرار گرفته است راه دسترسى به آن از طریق جاده آسفالته سنندج –بانه امکان پذیر بوده وبا شهر سنندج 255 کیلومتر فاصله دارد. از نظر زمین شناسى این ورقه براساس تقسیم بندى انجام شده توسط دکتر افتخارنژاد در دو زون زاگرس شمالى وکمربند دگرگون مرکزى قرار مى گیرد .مجموعه اى از رخنمون هاى سنگى مربوط به دوران مزوزوئیک واوایل دوران سنوزوئیک وکواترنرى در منطقه رخنمون دارند توده نفوذى بزرگ گرانودیوریتى در شمال غرب ورقه بانه سبب ایجاد رخساره هاى دگرگونى متنوعى در این منطقه شده است که تعداد زیادى از آنومالى ها بر این توده واطراف آن منطبق است. نمونه هاى ژئوشیمى به تعداد 78 نمونه وکانى سنگین به تعداد 73 نمونه برداشت شده وپس از آماده سازى وتهیه نمونه هاى تکرارى به آزمایشگاه تحویل گردید ونهایتاً عملیات پردازش آمارى بر روى داده ها توسط نرم افزارهاى موجود به انجام رسیده است نقشه هاى ناهنجارى ژئوشیمى وکانى سنگین در این برگه نتیجه عملیات پردازش است که توسط نرم افزار Surfer با توجه به مشکلات آن در شعاع تاثیر آنومالیها به صورت symbol map نشان داده شده است.نتیجه مطالعات نشان دهنده اهمیت چندین محدوده امید بخش معدنى در ورقه 1:100.000 بانه جهت ادامه عملیات اکتشافات نیمه تفصیلى مى باشد که در بخش تعبیر وتفسیر نتیجه گیرى به آنها اشاره شده است.  

کلید واژه ها: کردستان