گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه نخبگان- طشک –مهارلو جدید فاز ۲

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه نخبگان- طشک –مهارلو جدید فاز 2

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه نخبگان- طشک –مهارلو جدید فاز 2 چکیده:  طرح اکتشاف املاح در دریاچه هاى بختگان طشک ومهارلو با ابلاغ موافقتنامه شرح عملیات توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزى کشور در اواخر سال 1379 آغاز گردید. انجام شرح خدمات مصوبى طى قرارداد شماره 10952 مورخ 1/2/79 به شرکت توسعه علوم زمین واگذار گردید که بنا به ضرورت وماهیت کار الحاقیه قرارداد نیز به شماره 174 مورخ 28/12/80 به قرارداد فى مابین اضافه گردید.مطالعات اکتشافى بر روى سه دریاچه در دو فاز انجام پذیرفت .فاز 1 در اواخر بهار 1380 وفاز II طى تابستان واوایل پائیز 1381 انجام پذیرفت .مطالعات فاز 1 در شرایطى انجام پذیرفت که چندین سال متوالى شرایط خشک سلب حلکم بر بلایاها بوده وعموماً بلایاها از خشکى بالائى برخوردار بوده اند ولى شرایط حاکم بر بلایا در طى ماههاى تابستان و اوایل پائیز سال 81، شرایط عادى یک فصل خشک بعد از باران هاى بهارى بوده که شرایط مناسبى جهت بررسى پتانسیل معدنى این دریاچه ها در شرایط عادى فراهم آمده بود.نظر به اینکه دریاچه مهارلو نسبت به دو دریاچه بختگان –طشک شرایط مناسبترى را نشان مى داد، جهت کسب اطلاعات عمقى ،در این مرحله از مطالعات سه حلقه گمانه اکتشافى با استفاده از دستگاه حفارى ضربه اى در مناطق مرکزى بلایاهاى مهارلو حفر گردید که نتایج این بررسى هاى عمقى نیز گزارش ودر بخش مربوطه ارائه گردیده است.بررسى هاى انجام شده طى دو فاز مطالعاتى I وII در سه دریاچه مهارلو –بختگان –طشک نشان داد که از نظر عیار وکیفیت هر سه دریاچه در یون هاى k وmg قابل بررسى بوده اند ولذا محور مطالعات بر روى شناخت کیفى وکمى این دو عنصر دو دریاچه قرار گرفت.محاسبات ذخیره نشان مى دهد که استحضال ترکیبات دو یون فوق از دریاچه ها بختگان وطشک از نظر اقتصادى توجیه لازم را دارا نمى باشد ونمى توان بر روى این بلایاها برنامه ریزى استحصال املاح تبخیرى ارزشمند در مقیاس اقتصادى اعمال نمود.عیار نسبتاً بالاتر دو یون k وMg وبویژه منیزیم در شورابه دریاچه مهارلو چه بصورت شورابه سطحى وچه بصورت شورابه بین کریستال وشورابه هاى سفره هاى عمقى وهمچنین ذخیره بیشتر شورابه در این دریاچه و ضخامت بیشتر پوسته نمکى (افزایش حجم شورابه بین کریستالها) ادامه یک بررسى تکمیلى شامل حفارى هاى بیشتر عمقى وانجام آزمایشات پمپاژ جهت تخمین ذخیره شورابه قابل استحصال اقتصادى املاح Mg بعنوان محصول اصلى وk بعنوان محصول فرعى (by product) را دریاچه مهارلو عنوان نمود. کلیه اطلاعات بدست آمده طى مطالعات دو فاز I وII در دو گزارش جداگانه ارائه گردید که در گزارش فاز 1، اطلاعات عمومى شامل اطلاعات هواشناسى ،هیدروژئولوژى وهیدرولوژى وزمین شناسى عمومى حوزه آبریز وشرح عملیات اکتشافى ومطالعات فاز 1ونتایج بدست آمده به تفصیل ارا گردیده ودر گزارش فاز II ونتایج حاصل ارائه گردیده است که گزارش حاضر گزارش نهایى مطالعات فاز II مى باشد.