گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ماکو اشنویه (خوى)

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ماکو اشنویه (خوى)

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ماکو اشنویه (خوى) چکیده: یکى از نواحى با استعداد ودست نخورده پهنه ایران زمین که داراى موهبت هاى خداداى بیشمارى هنچون آب وهواى مناسب ،انرژى خورشیدى مکفى ،بارش هاى به نسبت جالب ،جمیعت جوان وکارآمد،نیروى کار ارزان ،آثار باستانى گوناگون ،چشم انداز هاى زیباى طبیعى وثروت هاى پنهان معدنى مى باشد ،استان آذربایجان باخترى است.وجود دریاچه زیبا ودل انگیز ارومیه با گسترشى قابل توجه ،خود به تنهایى مى تواند در جهت جذب گردشگران داخلى وخارجى و در نتیجه اشتغال زایى وکسب درآمدهاى ارزى سهمى ارزنده در راستاى توسعه پایدار ایفا نماید.احداث سد بر روى جریان هاى آبى دائم همانند زولاچاى ،قطور چاى ،برده سور ،آق چاى ،زنگ مار ،نازلوچاى ،ارس و...... مى تواند در زمینه ذخیره سازى آب، تامین انرژى ،پروش انواع آبزیان بویژه ماهیان سردآبى ،نقشى ارزنده وانکارناپذیر در راستاى توسعه شاخص هاى انسانى ایفا نماید.بارش هاى به نسبت مناسب سالیانه منجر به تشکیل سفره هاى آب هاى زیرزمینى در محدوده نواحى پست وجلگه اى شده که بهره بردارى از این سفره ها ، باعث رونق کشاورزى وباغدارى در بخش هاى وسیعى از این استان با برکت شده است. پوشش گیاهى مناسب بویژه در سال هاى پربارش ،باعث رونق دامدارى کشت دیم، وزنبودارى در این استان مى شود.وجود دهها اثر باستانى نیز موقعیت ویژه اى است که مى تواند به درآمدهاى ارزى استان بار فزاینده اى را ببخشاید.همجوارى با 4 کشور جمهورى آذربایجان ،ارمنستان ،ترکیه وعراق از دیدگاه ترانزیت کالا وبازارهاى مرزى مى تواند در جایگاه خود نقش ارزنده اى در رشد وشکوفایى اقتصاد منطقه داشته باشد .با وجود مواهب ونعمت هاى العى برشمرده شده عواملى همچون فقرفرهنگى ، ازدیاد بى رویه نفوس چالشهاى قومى وفرهنگى ودیگر عوامل منفى از جمله دلائلى ا ست که در بدو ورود به این استان با خیر وبرکت به چشم مى خورد.افزون بر اینها موارد اسف انگیز دیگرى چون بیکارى، فقر ،قاچاق،عدم توسعه ،نبود امکانات اولیه زیربنائى و .... قابل اشاره است، بطوریکه با تمام پارامترهاى شاخص اشاره شد، این استان یکى از استان هاى محروم وعقب افتاده کشور بشمار مى آید. در سال هاى اخیر متولیان ودولتمردان وقت عملیات عمرانى زیربنایى واساسى در جهت محرومیت زدایى در این خطه را در دستور کار قرار داده اند که مى تواند در صورت پیگیرى ،پشتکار ،جلب سرمایه گذارى هاى مردمى وایجاد راهکارهاى مناسب به چشم انداز روشن آینده این استان وخروج از از بن بست محرومیت وعقب ماندگى امیدوار بود.ایجاد شبکه راه هاى اساسى وبویژه تکمیلى وراه اندازى بزرگراه شهید کلانترى (احداث شده بر روى دریاچه ارومیه) بواقع مى تواند راه ارتباطى استان را به سایر نواحى و بویژه آذربایجان خاورى و در نهایت مرکز ایران سهل تر نماید. حمایت از توسعه طرح هاى زیربنایى همچون کشاورزى ودامدارى، مهار آبهاى جارى با ایجادسدهاى بزرگ در جهت ذخیره سازى واستفاده بهینه از آب هاى سطحى وجلوگیرى از وقوع سیلاب هاى خروشان فصلى ،ازدیاد وپرورش آبزیان در رودخانه هاى جارى ومنابع آبى مهار شده به منظور ایجاد اشتغال وتولید منابع غذایى کافى ،ایجاد جنگل هاى مصنوعى در نواحى مستعد بدلیل وجود منابع آب وخاک رطوبت وبه نسبت بارش هاى مناسب، تقویت صنایع دستى روستایى ،برپایى طرح هاى  صنعتى وتوسعه کارخانه هاى مولد ،مرمت وترمیم آثار باستانى ایجاد مهمانپذیرهاى مناسب براى جلب گردشگر و رونق صنعت گردشگرى ،جلوگیرى از رشد بى رویه جمعیت و مهاجرت و دیگر عملیات عمرانى عواملى هستند که مى تواند چهره فقر ومحرومیت را از این استان بزداید افزون بر عوامل موثر نامبرده، براى پیشرفت وآبادانى این سرزمین زرخیز، یکى از زیربنایى ترین واصولى ترین پارامترهاى موجود در راستاى توسعه پایدار، سرمایه گذارى در امر اکتشاف واستخراج ومنابع معدنى است.گستره ایران زمین با وسعتى حدود 000/648/1 کیلومتر مربع به تحقیق شانزدهمین سرزمین پهناور جهان بشمار مى آید. بدلیل همین گستردگى وقایع ورخدادهاى گوناگون زمین شناسى در این گستره پهناور روى داده است که به تبع مناطق مستعدى را به لحاظ دارا بودن ذخایر معدنى بوجود آورده که تا بحال بخش کوچکى از آن شناسایى و مورد بهره بردارى قرار گرفته است.بدلیل همین ویژگیهاى شاخص سرمایه گذارى در زمینه شناخت استعدادهاى معدنى مى تواند کمک شایان توجهى در امور زیربنایى ودر راستاى توسعه پایدار داشته باشد.سرزمین آذربایجان باخترى به لحاظ شناسایى منابع معدنى فلزى وغیر فلزى منطقه اى است  بکر ودست نخورده که طرح هاى اکتشافى واقع بینانه ودلسوزانه مى تواند زیربناى توسعه پایدار را در این استان تقویت نماید.بدون هیچ تردیدى امروزه یکى از بخش هاى زیربنایى اکتشاف را اکتشافات ژئوشیمیایى ناحیه اى تشکیل مى دهد که یکى از اهداف آن جداسازى نواحى بالقوه مستعد معدنى است.پیرو همین شناخت وراهکار ،طبق دستورالعمل شورایعالى اکتشاف ودر پى تقسیم بندى نواحى 20 گانه ایران به منظور پى بردن به استعداد هاى معدنى کشور تهیه نقشه هاى 1:100000 زمین شناسى ،ژئوشیمیایى ،اکتشاف چکشى ،اطلاعات ماهواره اى وژئومغناطیس هوایى در دستور کار مدیریت هاى گوناگون سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور قرار گرفت .تقسیم بندى نواحى بیست گانه بر پایه اولویت هایى همچون گسترش واحدها ورخساره هاى سنگى جالب توجه ،حضور وشناسایى معادن فعال متروکه ،محرومیت زدایى بمنظور توسعه پایدار ودیگر پارامترهاى انجام شده است برپایه عوامل یاد شده ،14ورقه فوق ،مسئولیت برداشت نمونه ها، تجزیه وتحلیل وتدوین گزارش ها را در چهارچوب وظایف محوله بعهده گرفت. دقت در انجام عملیات دفترى وصحرایى بعنوان اصلى انکارناپذیر توسط افراد گروه اکتشافات ژئوشیمیایى شرکت کننده در پروژه مراعات شده است.امید است با انجام دقیق سایر مراحل اجرایى وعملیاتى همچون آنالیز نمونه هاى ژئوشیمى(که زیربناى اولیه همه داده پردازیها وبرآورد مناطق مستعد است) مطالعات کانى هاى سنگین ،پردازش داده ها ودر نهایت ارائه گزارشات درراستاى معرفى وشناخت نواحى یا بتوان نقش تعیین کننده اى را ایفا نمود. عملیات صحرایى ورقه 1:100000 خوى در سال 1370 وبه دنبال تصویب طرح اکتشاف ژئوشیمیایى سرتاسرى ایران به سرپرستى شادروان مهندس فرزاد آزرم انجام شد همراه با سایر ورقه هاى محور ماکو- اشنویه ارایه میشود.