گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه شرق تویسرکان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان بوشهر , همدان
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه شرق تویسرکان

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه شرق تویسرکان چکیده: در چارچوب قراردادى به شماره ط-104 مورخ 29/3/79 با اداره کل معادن و فلزات استان همدان ،شرکت مهندسین مشاور کاوشگران،منطقه اى به وسعت 60 کیلومتر مربع واقع در شمال وشمال شرق شهرستان تویسرکان، را مورد ارزیابى ،پى جویى واکتشافات چکشى وژئوشیمى قرارداد ،اهم فعالیت هاى انجام گرفته ،در این قرارداد به ترتیب زیر است: 1-    تهیه نقشه زمین شناسى با مقیاس1:25.000 با انجام عملیات صحرایی. 2- نمونه بردارى وانجام مطالعات و آزمایشات ،پتروگرافى ،ژئوشیمیایى (جذب اتمى) ،کانى هاى سنگین مقاطع صیقلى ولیتوژئوشیمیایى به ترتیب به تعداد 35 ، 140 ،50 ، 6 و13 نمونه. 3-    تجزیه وتحلیل یافته هاى صحرایى وآزمایشگاهى ،تلفیق داده ها ونتیجه گیری. از مجموع نمونه هاى اخذ شده بطور سیستماتیک تعدادى نمونه انتخاب و مورد آزمایش قرار گرفت.نتایج بدست آمده از فعالیت هاى بالا حاکى از آن است که در محدوده مورد مطالعه احتمال کانى سازى طلا که هدف اصلى انجام این پروژه بوده است. بسیار کم به نظر مى سد ،از طرف دیگر احتمال وجود کانى سازى عناصر ،سرب ،روى آنتیموان ، مس وقلع نیز( که مورد تجزیه وآنالیز قرار گرفته اند). در محدوده طرح بعید بنظر مى رسد،هر چند در مورد عنصر قلع که در نتیجه مطالعات ژئوشیمیایى در محدوده آنومالى وآستانه قرار مى گیرد، نیز نمى توان نظرى قاطع اعلام نمود زیرا در نمونه هاى آزمایش شده تنها دو جامعه مجزا با عیارهای10 (ppm) و (ppm)15 گزارش گردیده است وهیچ نمونه اى بین این دو عیار وجود ندارد.  

کلید واژه ها: بوشهر همدان