گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه سوریان

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه سوریان

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه سوریان چکیده: روش هاى اکتشاف ژئوشیمیایى بطور گسترده وبه عنوان ابزارى کار آمد در اکتشافات ناحیه اى ومحلى بکار گرفته مى شوند ،این روش ها به علت کم هزینه تر بودن وعدم نیاز فراوان به نیروى انسانى ماهر وهمچنین گستردگى مناطق تحت پوشش ، از اهمیت فوق العاده اى خصوصاً در کشورهاى در حال توسعه برخوردارند .وضعیت توپوگرافى و پوشش گیاهى کشور وهمچنین شبکه توسعه یافته آبراهه شرایط مناسبى را جهت انجام عملیات اکتشافى ژئوشیمیایى با نمونه بردارى از رسوبات رودخانه فراهم ساخته است. پروژه حاضر مشروح عملیات اکتشاف ژئوشیمیایى در محدوده برگه، 1:100000 سوریان را ارائه مى کند .پس از طراحى عملیات وتعیین نقاط نمونه بردارى در مرحله عملیات صحرایى تعداد 869 نمونه ژئوشیمیایى و40 نمونه تکرارى جهت کنترل خطا از رسوبات رودخانه اى برداشت شده است .همچنین در محدوده اکتشافى یاد شده ،تعداد 287 نمونه آبرفتى به روش مطالعاتى کانى سنگین از حوضه هاى آبریز در برگیرنده پوشش دهنده برداشت شده که از این تعداد 107 نمونه از محل هاى مناسب وبر پایه توزیع رخساره هاى سنگى واز شبکه هاى گسترش یافته آبرفتى انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.نمونه هاى ژئوشیمیایى برداشت شده در آزمایشگاه نسبت به 20 عنصر آنالیز شده شیمیایى شده وهمچنین خطاى آنالیز نیز محاسبه گردیده است.در مرحله تحلیل داده ها وتعیین آنومالى ها از تکنیک هاى تک متغیره و چند متغیره استفاده شده است. روش حد آستانه اى X+2S در مرحله تک متغیره و در تکنیک هاى چند متغیره ،روش هاى ماتریس همبستگى ،استفاده شده وهمچنین براى تعیین مقدار آنومالى از آنالیز فاکتورى استفاده گردیده است.نقشه هاى آنومالى براى عناصر وفاکتورهاى مختلف رسم گردیده ودر نهایت مناطق امید بخش مطالعاتى با توجه به تمرکز آنومالى هاى عناصر مختلف مشخص شده اند. در فصل اول زمین شناسى  فصل دوم : نمونه بردارى ودر فصل سوم : آنالیز نمونه ها وخطاهاى آزمایشگاهى مورد بررسى قرار گرفته در فصل چهارم پردازش وتحلیل داده ها وتعیین آنومالى ها ،در فصل پنجم نقشه هاى آنومالى وشرح ناهنجارى ودر فصل ششم مناطق امید بخش مورد بررسى قرار گرفته است. در فصل هفتم به نتاج بدست آمده از مطالعات کانى سنگین پرداخته شده وفصل هشتم نتیجه گیرى وپیشنهادات را مورد نقد وبررسى قرار داده است.