گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه شاهکوه

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه شاهکوه

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه شاهکوه چکیده: گستره اى به وسعت 30 کیلومتر مربع در شمال دره خبیثى در 9 کیلومترى شمال قله شاکوه، در فاصله 120 کیلومترى (به خط مستقیم) جنوب بیرجند در فاز دوم اکتشاف قلع، مورد اکتشاف ژئوشیمیایى در مقیاس 1:10.000 قرار گرفت.سنگ هاى این پهنه عمدتاً حاشیه گرانیت ودر مجاور آن شیل هاى هورنفلس شده ژوراسیک هستند در این مرحله از اکتشاف نمونه بردارى از هاله اولیه لیتوژئوشیمیایى با شبکه کلى 100*400 متر به روش نمونه بردارى ترکیبى صورت گرفت، افزون بر آن تعیین نحوه حضور کانى کاسیتریت ،طراحى شبکه مناسب نمونه بردارى کانى سنگین براساس سیستم آبریز ،ناحیه صورت گرفت.نتایج آنالیزهاى عنصرى نمونه ها (آنالیز اسپکترومترى) براى 40 عنصر پس از برآورد خطاى آزمایشگاهى مورد پردازش براى تعیین پارامترهاى مرکزى توزى هاى آمارى قرار گرفته وفرآیند هاى مختلفى از جمله آمار چند متغییره را گذرانیده وسپس نتایج در تهیه نقشه هاى آنومالى عنصرى وکانى شناسى مورد استفاده قرار گرفت.پس از ارزیابى وتحلیل هاى ژئوشیمیایى ،برخى از مهم ترین نتایج بدست آمده به قرار زیر است: 1-    نقشه هاى آنومالى 34 عنصر و32 کانى سنگین در قطع A4 تهیه وترسیم گردید . 2- ارزیابى آنومالى ها در مورد 20 عنصر داراى ناهنجارى در ناحیه اکتشافى با مشخص کردن پارامترهاى متنوعى از آنومالى هاى عنصرى از قبیل x=Cx,Co,Cc,2b,2a,kc,NLP,CLp,Lp,Km,S,r, Cal,Cmax      I=Kma/kmt A=Xal/Xt بدست آمده وسپس قدرت تولید خطى نرمالیزه عناصر در بدست آوردن ضرایب تبایت وکانى سازى مورد استفاده قرار گرفت. 3- با استفاده از نتایج ماتریس هاى همبستگى وفاکتور آنالیز وتلفیق با سایر اطلاعات، نقشه هاى تحلیلى مجموعه هاى کانیهاى سنگین وعنصرى که هر یک مبین پدیده اى ویژه در ناحیه اکتشافى هستند،جمعاً به تعداد 6 نقشه به ترسیم درآمد. 4- با استفاده از نتایج ارزیابى هاى آنومالى هاى ژئوشیمیایى وتحلیل هاى کانى سنگین ، نسبت هاى مختلفى از عناصر معرف کانى سازى به نقشه در آمد (5 نقشه) 5- بر طبق اهم نتایج بدست آمده از مطالعات کانى هاى سنگین،آنومالى جنوب باخترى(آنومالى II) داراى تمرکز ویژه اى از کاسیتریت قهوه اى ونسبتاً درشت ،در محدوده اى از گرانیت پگماتیتى مى توان مربوط دانست.اگر چه این ناحیه از نظر شدت کانى سازى را عمدتاً به فازهاى پگماتیتى مى توان مربوط دانست.اگر چه این ناحیه از نظر شدت کانى سازى قلع در اولویت چندم قرار مى گیرد ولى منبع کاسیتریت نسبتاً‌ درشت دانه قهوه اى تا سیاه رنگ محسوب مى گردد. 6- مهم ترین آنومالى قلع را شاید به توان به ناحیه شمالى (آنومالى شماره I) نسبت داد که عمدتاً کانى سازى از کوارتز کاسیتریت- مس در زون خرد شده سنگ هاى شیلى هورنفلس شده، در مجاورت گرانیت، به وقوع پیوسته است .در این ناحیه کاسیتریت ریزدانه و روشن رنگ به همراه سولفید هاى برخى دیگر از عناصر منجمله مس و سرب وروى وجود دارد. 7-  نتایج مطالعه زونالیته محورى در این فاز اکتشافى ،نشان داد که تنه کانسار تحت مراحل نسبتاً پیشرفته اى از فرسایش قرار داشته وعمدتاً‌ بخش فوق کانسارى آن فرسوده شده است.در حالیکه انتظار مى رود که قلع به عنوان عنصر نسبتاً تحت کانسارى، در این کانى سازى، با ذ خیره نسبتاً مناسبى باقى مانده باشد. 8- 4 منطقه آنومالى بر طبق اولویت هاى اکتشافى به شماره هاى IV,III,II,I به ترتیب در نواحى شمالى، مرکزى، جنوب باخترى وباختر ناحیه اکتشافى در وسعت هاى 5/1 ،6/1، 8/0 75% کیلومتر مربع تشخیص داده شده است که در آنها عناصر قلع وروى وتنگستن ارسیک، بیسموت ، سرب، نقره کمى روى وآنتیموان تمرکز دارند.که این مناطق به ترتیب اولویت شایسته اکتشافات ژئوشیمیایى در فاز مقیاس معدن هستند.  

کلید واژه ها: سایر موارد