گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ساوه جلد ۲

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساوه جلد 2

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساوه جلد 2 چکیده:  مطالعات کانى هاى سنگین روش است کمکى وجنبى که در جهت حل مسائل اکتشافى یک ناحیه کاربرد بسزایى دارد. در این بررسى طرز نمونه بردارى ،چگونگى مطالعه،نتایح آمارى ،تعبیرو تفسیر ناهنجارى هاى بدست آمده توسط این روش ودر نهایت  نتایج بدست آمده مورد تجزیه وتحلیل قرار مى گیرد.ناحیه مورد مطالعه شامل یک ورقه با مقیاس 1:100.000 بوده که جمعاً مساحتى بالغ بر 2500 کیلومتر مربع را در بر مى گیرد.در این ورقه چهار برگه توپوگرافى 1:50000 بنام هاى ویدر،خشکرود ،نیوشت ،ساوه مورد مطالعه کانى هاى سنگین قرار گرفته است ونمونه هاى برداشت به ترتیب 62،91،91،87 نمونه براى هر ورقه مى باشد.تمامى نمونه هاى برداشت شده از این ورقه بالغ بر 331 عدد بوده که با توجه به مساحت آن ،تراکم نمونه گیرى حدود یک نمونه در 55/7 کیلومتر مربع است.علت وانگیزه اصلى کاربرد این روش، در برنامه هاى اکتشافى ژئوشیمیایى شناخت بیشتر از استعدادهاى معدنى یک ناحیه است.با توجه به این نکته که حد تشخیص آزمایشگاه هاى (Detection limit) اسپکترومترى در مورد برخى از عناصر ردیاب وتعیین کننده بالا مى باشد.در نتیجه مطالعات کانى سنگین مى تواند محدوده هایى با استعداد از این عناصر را مشخص کند.بعنوان مثال عناصرى از قبیل آرسینیک، طلا، تنگستن وغیره معمولاً بدلیل حد تشخیص بالا،بروش اسپکترومترى اندازه گیرى نمى شوند؛ در حالیکه استفاده از روش بررسى هاى کانى سنگین ممکن است منجر به شناخت نواحى از انتشار کانیهاى عناصر مذکور باشد.بویژه در نواحى که عنصر طلابصورت آزاد بوده(Native Gold)وبصورت محلول جامد در کانى هاى دیگر حضور نداشته باشد،این روش مى تواندکمک موثرى به شناخت بیشتر از این عناصر بنماید.در ناحیه مورد مطالعه ،بررسى کانى هاى سنگین همزمان با اکتشافات چکشى وژئوشیمیایى انجام گرفته، بنابراین جمع بندى بدست آمده از این سه روش مى تواند به شناخت بیشتر توان معدنى این ناحیه بیانجامد.  

کلید واژه ها: سایر موارد