گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ارومیه

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ارومیه

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ارومیه چکیده: دریاچه ارومیه در شمال غرب کشور وبین استان آذربایجان غربى وشرقى قرار گرفته است 4610 کیلومتر وربع وسعت دارد ونزدیکترین فاصله ان به ارومیه 17 کیلومتر است.حداکثر عمق دریاچه 9 متر وعمق متوسط آن 4 متر مى باشد وحدود 19 میلیارد متر مکعب شورابه در آن ذخیره شده است. 13 رودخانه کوچک وبزرگ آنرا تغذیه مى نمایند. دریاچه ارومیه به دلیل بسته بودن تحت تاثیر نوسانات بارش وتبخیر مى باشد.در زمان هاى پر باران ویا کم باران ممکن است سطح دریاچه یک متر بالا ویا پایین برود .بررسى هاى آمارى نشان مى دهد که در دهه گذشته به طور متوسط سالانه 32 سانتى متر سطح آب پایین رفته است .نوسانات سطح آب پریودیک است اما روند کلى تابع مقدار بارش است که آن نیز روند نزولى دارد.از لحاظ زمین شناسى دریاچه ارومیه منشاء تکتونیکى دارد ومربوط به پهنه خرد شده اى میان پهنه عربستان وارومیه وخرده ورق هاى ایران وترکیه مى باشد.در اطراف دریاچه ارومیه سنگ هاى گوناگون رسوبى،آذرین ودگرگونه با ضخامت بیش از 15000 متر تشکیل شده است (شهرابى 1366) قدیمى ترین آنها به پرکامبرین تعلق دارد وتا عهد حاضر که نهشته هاى دریاچه واطراف آن را تشکیل مى دهند ادامه دارد.در مطالعه حاضر نیمى از دریاچه ارومیه تحت پوشش نمونه بردارى در یک شبکه منظم 5 کیلومترى قرار گرفته است..115 ایستگاه نمونه بردارى با استفاده از GPS انتخاب ودر سه نوبت نمونه بردارى شده است که جمعاً‌630 نمونه تهیه وهمگى براى عنصر پتاسیم آزمایش شده اند. از تعداد 11 نمونه آزمایش کامل به عمل آمده است و جمعاًً‌ 69 نمونه در سه نوبت براى عناصر سدیم ،منیزیم ،کلسیم ،ارسنیک برم ولیتیم آزمایش شدند.  

کلید واژه ها: آذربایجان غربى بوشهر