گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه سعادت آباد

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه سعادت آباد

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه سعادت آباد چکیده: با توجه به دوره سازندگى کشور ونیاز هر چه بیشتر ،به اکتشاف وبهره بردارى از ثروت هاى خدادادى معدنى و بویژه با توجه به ضرورت هر چه کمتر وابسته بودن به صادرات تک محصولى وبا توجه به نیاز داخلى وهمزمان با تصدى امر اکتشافات معدنى توسط سازمان زمین شناسى بطور رسمى ،گروه ژئوشیمى از مدیریت اکتشاف معدنى سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور تلاشى مضاعف سخت وهمه جانبه را جهت جهت بررسى وشناسایى ذخائر معدنى (با بکارگیرى کارشناسان آزموده مجرب ومهندسان جوان به کمک تجهیزات علمى وفنى در آزمایشگاه هاى مجهز ومرکز کامپیوتر و داده ها وسیستم اطلاعات جغرافیایى)آغاز نموده که شایسته ودرخور توجه مى باشد .این تلاش در چهارچوب اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایى سراسرى (تحت پوشش تهیه ورقه هاى یکصد هزار ژئوشیمیایى سراسرى( تحت پوشش تهیه ورقه هاى یک صدهزار ژئوشیمیایى در سراسر کشور) صورت مى گیرد که ورقه یکصد هزار سعادت آباد یکى از آنها مى باشد که بنابردرخواست اداره کل معادن وفلزات استان فارس مورد بررسى قرار گرفت (نقشه هاى 1و2)  

کلید واژه ها: سایر موارد