گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ساغند

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان یزد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساغند

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساغند چکیده: کلوت خشومى در 100 کیلومترى شمال شرق یزد در ناحیه اى کویرى قرار دارد ،ردیف هاى رسوبى- آتشفشانى حاوى اندیس هاى معدنى درناحیه کوه خشومى ساغند بیرون زدگى دارد. این سنگ ها به علت داشتن وجوه مشترک از نظر چینه شناسى با سرى ریز که در ناحیه کوشک بافق حاوى کانى سازى سرب و روى است ،مورد توجه زمین شناسان مى باشد. سرى فوق در مقاطع مورد بررسى بر روى سنگ هاى گنایسى قرار گرفته وشامل دولومیت هاى حاوى عدسى آهن در قاعده مقطع ،ردیفى از ولکانیت هاى حدواسط تا اسید با میان لایه هایى از آهک شیل وماسه سنگ وسپس تناوبى از شیل وماسه سنگ وژیپس توف وشیل در قسمت بالائى از دولومیت چرت دار ترکیب یافته است.در این مطالعه براساس تلفیق اطلاعات حاصل از نمونه بردارى از واحدهاى سنگى ورسوبات آبرفتى سعى شده، اطلاعاتى درباره محیط رسوبى ،نحوه تمرکزعناصر کمیاب وفرآیندهائى که سرى مورد مطالعه را مورد تاثیر قرار داده اند بدست آید. نمونه هاى برداشت شده پس از آماده سازى لازم ،مورد آنالیزهاى اپسکترومترى کانى هاى سنگین مقاطع صیقلى ،پتروگرافى واشعه ایکس قرار گرفته اند.مطالعات آمارى نتایج آنالیزهاى اپسکترومترى وکانیهاى سنگین ،به منظور تعیین مقدار آنالیز اپسکترومترى وتعیین دامنه مقادیر غیر عادى عناصر وکانى ها در نمونه هاى رسوبات آبرفتى تعیین همبستگى بین عناصر در محیط به منظور تعیین گروه هائى از عناصر که ارتباط زایشى با یکدیگر دارند انجام گردیده است.با استفاده از این مطالعات واحد ولکانیکى مشتمل بر گدازه و توف هاى اسید تا متوسط همراه با میان لایه هاى رسوبى از نظر کانى سازى مهمترین واحد تشخیص داده شد. پس از آن شیل هاى کربن دار (سیاه) از این لحاظ با اهمیت تلقى گردیده وسپس واحدهاى دولومیتى با عدسیهاى آهن در ردیف سوم اهمیت قرار مى گیرند.  

کلید واژه ها: یزد