گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ورچه

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ورچه

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ورچه چکیده: ورقه 1:100000 ورچه بخش شمال باخترى چهار گوش 1:250000 گلپایگان را بین عرض هاى 30 تا 33 تا 00 : 34 وطول هاى 30 49 تا 00 50 تشکیل مى دهد.در تقسیم بندى هاى ساختارى ایران، چهار گوش ورچه در زون سنندج –سیرجان قرار م گیرد.قدیمى ترین سنگ هاى ناحیه دگرگونیهاى پرکامبرین، (گارنت فیلیت بهمراه کوارتزیت وپاراگنیس) مى باشند ،دگرگونى هاى مذکور بلافاصله زیر سازند پهناورى از ماسه سنگ وشیست رسوبى به سن ژوراسیک قرار دارند.در ادامه این قسمت سنگ آهک هاى اربى تولین دار کرتاسه میانى وجود دارد ،در بعضى از نقاط قاعده سکانس کرتاسه سنگ هاى آتشفشانى (احتمالاً محصول ولکانیسم زیردریایى) یافت مى شود کانى سازى آهن شمس آباد وبعضى ذخایر سرب و روى ناحیه بنظر مى رسد که با این پدیده در ارتباط باشند در دنباله مارن وسنگ آهک هاى کرتاسه میانى ،ردیفى متشکل از شیست هاى رسوبى، مارن وسنگ هاى آهک مارنى قرار دارند .در قسمت شمال ناحیه توده هاى کوچک دیوریتى تا گابرودیوریتى در این سنگ ها نفوذ کرده اند به احتمال این توده هاى عمقى وابسته به همان فعالیت هاى ماگمایى مى باشند که سنگ هاى آتشفشانى دوران سوم زیرین را بوجود آورده اند .تعدادى از ذخایر سرب وروى ناحیه که به نظر منشاء گرمابى دارند ممکن است با فعالیت گرمابى این توده ها در ارتباط باشند.از نظر ماگماتیسم تنها دوچرخه نفوذى در چهارگوش ورچه گزارش شده است .سنگ هاى آذرینى که عمدتاً در سازند شیلى – ماسه سنگى ژوراسیک نفوذ کرده وبه چرخه اى تعلق دارندکه اثرا تش بصورت نفوذى هاى بزرگ در مناطقى از بروجرد وهمدان نمایان مى باشند .ترکیب بیشتر این سنگ ها از بیوتیت گرانیت تا گرانیت دانه متوسط –درشت تغییر مى کند ودر بعضى از قسمت ها حالت پورفیرى نشان مى دهند. انواع دیگرى از سنگ هاى آذرین در شمال چهار گوش ورچه در سازند شیلى-مارنى کرتاسه فوقانى تزریق شده اند .نفوذیهاى مذکور از نظر ترکیب دیوریت ها غنى از آمفیبول وپیروکسن ،وگابرودیوریت هستند. ویژگى ساختى وبافتى این سنگها ،جایگیرى آنها را در محیط نیمه عمیق پیشنهاد مى نماید. به نظر مى رسد آذرینهاى مذکور بخش نیمه عمیق ولکانیسم ترشیارى باشند.بررسى هاى چکشى در محدوده چهار گوش ورچه،منجر به شناسایى کانسنگهایى از عناصر آهن ،سرب،روى گردیده ،که به صورت معادن فعال ،متروکه واثرات معدنى در منطقه نمایان مى باشند. از مهمترین آنها مى توان به کانسار فعال آهن شمس آباد ،کانسارهاى سرب وروى لکان وعمارت ،کانسار سرب،روى و مس روغنى وغیره اشاره نمود .سنگ میزبان این کانسنگ ها رخساره هاى ژوراسیک (JS) وکرتاسه (واحدهاى kS,kc )گزارش شده است.درباره منشاء مواد معدنى مذکور، نظریات متعددى توسط محققین مختلف ارائه شده است.در این میان. مومن زاده(1979) تشکیل این کانسنگ ها را به متصاعد شدن گازها وبخارات از آتشفشان هاى زیردریایى (Exhalation) در زمان نهشت سکانس آهکى کرتاسه نسبت مى دهد .برپایه شواهد به دست آمده در جریان بررسى هاى چکشى ،علاوه بر نظریه هم رسوبى(sysedimentary )که در مورد برخى کانسنگ هاى منطقه (براى مثال آهن شمس آباد وسرب- آهن ساکى) صادق است،برخى دیگر از ذخایر سرب وروى (براى مقال کانسنگ سرب روى ومس روغنى وغیره) به احتمال منشاء هیدروترمالى دارند، در بخش بررسى هاى چکشى نظریات درباره تشکیل معادن واندیس هاى یاد شده ،به تفصیل شرح داده شده است. بطور کلى وجود معادن واثرات متعددى از عناصر آهن،سرب، روى و مس در منطقه آن را بعنوان یک منطقه مستعدوپرپتانسیل جهت انجام کارهاى اکتشافى در مقیاس ناحیه اى معرفى مى نمایند چرا که اکتشافات ژئوشیمیایى در مقیاس ناحیه اى ممکن است منجر به شناسایى آنومالى هاى جدیدى از این عناصر در ناحیه گردد.