گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی۱:۱۰۰.۰۰۰ ورقه داورزن

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی1:100.000 ورقه داورزن

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی1:100.000 ورقه داورزن  چکیده: اکتشافات ناحیه اى در مقیاس 1:100000 در زمره عملیات اکتشافى زیربنائى بحساب مى آید هدف آن شناخت نواحى با پتانسیل معدنى است.براى نیل به این اهداف ،از روش هاى مختلف ژئوفیزیکى ژئوشیمیایى ،ژئوشیمیایى واطلاعات ماهواره اى مى توان بهره برد .نقشه بردارى ژئوشیمیایى در مقیاس ناحیه اى نیز یکى از این روش هاست که مى تواند به نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذیرد.پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سیستماتیک مى باشد که در محدوده برگه 1:100000 داورزن انجام مى پذیرد.اجراى این پروژه در دو بخش طراحى شده است ،بخش اول عملیات تا رسم نقشه آنومالى هاى ژئوشیمیایى وتعیین مناطق با پتانسیل ادامه مى یابد. بخش دوم شامل عملیات کنترل آنومالى هاست که از طریق مطالعات کانى سنگین،آلتراسیون ،مناطق کانى سازى و شکستگى هاى پر شده (plumbing system) تعقیب خواهد شد ودرنهایت اگر پس از کنترل به نتایج مثبتى منتهى شوند، به عنوان مناطق امید بخش معرفى خواهند شد.  

کلید واژه ها: سایر موارد