اکتشاف ژئوشیمیائى مقدماتى در منطقه سه هزار تنکابن

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان مازندران
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

اکتشاف ژئوشیمیائى مقدماتى در منطقه سه هزار تنکابن

توضیحات

اکتشاف ژئوشیمیائى مقدماتى در منطقه سه هزار تنکابن

کلید واژه ها: مازندران