اکتشاف کانى هاى سولفیدى مس

گروه ژئوفیزیک
استان خراسان جنوبى
نویسنده کیمیا قلم و شاهین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: سهل آباد بیرجند اهداف مورد نظر: اکتشاف کانى هاى سولفیدى مس تاریخ انجام عملیات: 14/10/1365 تا 14/11/1365

توضیحات

نام منطقه: سهل آباد بیرجند اهداف مورد نظر: اکتشاف کانى هاى سولفیدى مس تاریخ انجام عملیات: 14/10/1365 تا 14/11/1365 موقعیت جغرافیایى: 20 کیلومترى شمال شرق سهل آباد جنوب شرقى بیرجند روش و دستگاه اندازه گیرى: IP و مقاومت ویژه با استفاده از دستگاه Scintrex 3 Kw و مغناطیس با استفاده از Proton Precession Magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: انجام بررسى ها نشان داد که منطقه کانى سازى سطحى بوده و داراى گسترش در عمق نمى باشد. تهیه کنندگان: ج. کیمیا قلم و ا. شاهین  

کلید واژه ها: خراسان جنوبى