گزارش انجام عملیات پیجوئى و اکتشافات ژئوشیمیائى شرق تویسرکان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش انجام عملیات پیجوئى و اکتشافات ژئوشیمیائى شرق تویسرکان

توضیحات

گزارش انجام عملیات پیجوئى و اکتشافات ژئوشیمیائى شرق تویسرکان

کلید واژه ها: سایر موارد