نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ ورزقان (شمال غرب اهر)

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان آذربایجان شرقی
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه 1:100000 ورزقان (شمال غرب اهر)

توضیحات

نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه 1:100000 ورزقان (شمال غرب اهر) چکیده: برگه ورزقان در شمال غربى چهار گوش اهر ودر منتهى الهى شمالى استان آذربایجان شرقى قرار دارد وشامل قسمتى از منطقه تکنوماگماتیک ارس است.شاخص ترین ویژگى این ناحیه ماگماتیسم پس از کرتاسه ونیز فرآیندهاى تکتونیکى ورسوبى است.از نتایج این فرآیندها،عملکرد محلول هاى گرمابى وتشکیل ذخائر فلزى است.اکتشاف ژئوشیمیایى مواد معدنى در این برگه با تنظیم طرح اکتشافى وتهیه طرح هاى نمونه بردارى ژئوشیمیایى وکانى سنگین براى فاز اکتشافى ناحیه اى به مقیاس 1:100000 آغاز شد وبرداشت نمونه ها یک یک مرحله کار صحرائى در منطقه بسیار کوهستانى انجام یافت وطى آن 1200 نمونه ژئوشیمیایى از مواد آبرفتى با دانه بندى 80- مش و500 نمونه کانى سنگین وتعدادى نمونه هاى تکرارى طبق طرح اکتشاف تدوین شده ،وبا علامت گذارى زمینى برداشت گردید. تراکم نمونه هاى ژئوشیمیایى در کل برگه 1 نمونه بازاء در حدود 2 کیلومتر مربع ودر مورد نمونه هاى کانى سنگین نیز 1 نمونه بازاء حدود 5 کیلومتر مربع بوده است. نمونه هایى نیز از سنگ بستر در برخورد با اندیس هاى معدنى نیز برداشت گردید.نمونه ها پس از آماده سازى مورد آنالیزهاى اسپکترومترى براى 30 عنصر وکلیه کانى هاى سنگین قرار گرفت. نتایج آنالیزها با در نظر گرفتن حدود دقت وصحت آن ،مورد استفاده براى تهیه نقشه هاى مختلف گردیدو باین ترتیب توزیع ژئوشیمیایى 30 کانى سنگین و27 عنصر مورد تحلیل قرار گرفته وبه صورت بیش از 40 برگ نقشه ژئوشیمیایى ارائه مى گردد.      

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى