اکتشاف معدن پنبه نسوز (آزبست)

گروه ژئوفیزیک
استان خراسان جنوبى
نویسنده یوسفى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: حاجات نهبندان استان خراسان اهداف مورد نظر: اکتشاف معدن پنبه نسوز (آزبست) تاریخ انجام عملیات: 15/12/1362 تا 18/1/1363

توضیحات

نام منطقه: حاجات نهبندان استان خراسان اهداف مورد نظر: اکتشاف معدن پنبه نسوز (آزبست) تاریخ انجام عملیات: 15/12/1362 تا 18/1/1363 موقعیت جغرافیایى: در ناحیه اى بنام چشمه انجیر فیمابین عرض 32 31 و 33 31 شمالى وطول 30 60 و 31 60 شرقى روش و دستگاه اندازه گیرى: مغناطیس سنجى با استفاده از Proton Precession Magnetometer و SM-5 Susceptibility meter نتایج بدست آمده از عملیات: گسترش توده هاى هارزبورگیت سرپانتیننیزه بسمت شمال غربى بوده و تعداد 16 گسل یا کنتاکت احتمالى در محدوده مشاهده گردید. تهیه کنندگان: ا. یوسفى  

کلید واژه ها: خراسان جنوبى