طرح اکتشاف مقدماتى سیلیجرد جلد اول

خلاصه توضیحات

طرح اکتشاف مقدماتى سیلیجرد جلد اول

توضیحات

طرح اکتشاف مقدماتى سیلیجرد جلد اول چکیده: در مورخ 14/11/1375 قرارداد شماره 4667 بین اداره کل معادن وفلزات اراک وشرکت مهندسین مشاور چکان منعقد گردید تا منطقه اى به وسعت 140 کیلومتر مربع را بر اساس شرح خدمات مندرج در قرارداد به منظور اکتشاف مقدماتى مس در سیلیجرد ساوه تحت مطالعه قرار دهد در این قرارداد دو بخش شامل : الف: بررسى هاى زمین شناسى مربوط به تهیه نقشه زمین شناسى با مقیاس 1:20000 ب: بررسى هاى ژئوشیمیایى با چهار عنصر بغیر از طلا مطرح گردیده بود.که پس از شروع به کار با توصیه کارشناسان ژئوشیمى مربوطه وبا موافقت مجرى محترم طرح مقرر گردید به جاى 4 عنصر 8 عنصر مورد بررسى ومطالعه قرار گیرد ودر بعضى از مکان هاى که وجود طلا از قوت بیشترى برخوردار بود مبادرت به تعیین مقدار عنصر طلا نیز گردیده است.بررسى هاى فوق پس از گردآورى مدارک وتهیه نقشه هاى توپوگرافى وعکس هاى هوائى مربوطه شروع گردید و در بخش تهیه نقشه هاى زمین شناسى ابتدا نقشه توپوگرافى به مقیاس1:20000 از روى نقشه توپوگرافى 1:50000 موجود تهیه گردید براى تهیه آن از دو برگ نقشه توپوگرافى مقیاس 1:50000 برگ ساوه (II -6060) برگ نیوشت (III -6060) مورد استفاده قرار گرفته است منطقه مورد نظر را 6 قطعه عکس 1:50000مربوطه به خط پرواز شماره 42 بشماره هاى 111 تا 16 پوشش مى دهند.همچنین عکس هوائى 1:20000 مربوط به خط پروازهاى 12،13،14 مورد استفاده قرار گرفته اند که کروکى آنها ضمیمه گزارش مى باشد در بررسى هاى زمین شناسى حتى المقدور سعى گردید تراورس ها وپیمایش هاى انجام گرفته منطقه را به شمل معتدلى پوشش بدهد.در ضمن در کلیه مراحل عملیات نمونه بردارى ژئوشیمیایى حداقل 2 کارشناس ارشد اکتشافى معدنى وژئوشیمى حضور داشته اند .نمونه بردارى ژئوشیمى با تهیه طرح نمونه بردارى از طریق تهیه شبکه آبراهه ها از روى عکس هاى هوایى مقیاس 1:20000 ونقشه هاى توپوگرافى موجود صورت گرفت.نمونه ها آبرفتى ژئوشیمى در محل نمونه بردارى آماده سازى گردید ولى نمونه هاى سنگى پس از پودر شدن تقسیم به آزمایشگاه مربوطخ ارسال گردید.نمونه هاى کانى سنگین نیز جهت آماده سازى ومطالعه به آزمایشگاه تحویل گردیده است.پس از اخد نتایح مطالعات آزمایشگاهى وتعبیر وتفسیر آن مبادرت به تهیه نقشه هاى ژئوشیمى گردیده که پس از تلفیق با برداشت هاى زمین شناسى واکتشافات چکشى این مطالعات نشان مى دهد که : منطقه اکتشافى سیلیجرد-یکه باغ یکى از مناطق پتانسیل دارى است که مى توان از نقطه نظر ذخایر معدنى قابل توجه باشد که در پایان گزارش علاوه بر جمع بندى نهایى نتایح حاصله از بررسى هاى توان معدنى وپتانسیل هاى موجود در منطقه پیشنهاداتى هم در خصوص ادامه اکتشاف در نقاطى که از ضریب اطمینان فوق العاده بالایى برخوردار هستند ارائه گردیده است.    

کلید واژه ها: سایر موارد