گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ۱:۱۰۰.۰۰۰ نگیسان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کرمان
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000 نگیسان

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000 نگیسان   چکیده ورقه نگیسان در چهار گوش جهان آباددر 225 کیلومترى جنوب خاور کرمان با مختصات طول هاى خاورى 00 30 58 تا 00 00 59 وعرض هاى شمالى 00 00 28 تا 00 30 28 واقع شده است . در بررسى این گستره تلاش گردیده است تا با بهره گیرى از روش هاى اکتشافى ژئوشیمیایى ،ژئوفیزیکى دورسنجى ، مطالعات صحرایى وآزمایشگاهى مهمترین مناطق کانه زایى معرفى گردند. این منطقه از نظر ساختارى متعلق به گستره زمین ساختى ایران مرکزى (کمربند دهج- ساردونیه )محسوب مى گردد وبخش اعظم بیرون زدگى آن مشتمل بر ردیف هاى از توف،گدازه هاى آندزیتى ،تراکى آندزیتى ومشابه آنهاست ومعادن مهمى چون ،سرچشمه چهار گنبد میدوک در آن قرار دارند.از نظر چینه شناسى تمامى سنگ هاى این ورقه متعلق به ترشیر وکواترنرى هستند .واحدهاى اصلى نیز متعلق به ائوسن ،الیگوسن،میوسن وپلیوست مى باشند بخش قابل توجه گستره شامل یک باتولیت گرانیتى با طول 52 کیلومتر وبه شکل عدسى مى باشد که روند شمال باختر – جنوب خاور دارد .از نظر ساختارى منطقه تغییر شکل پیچیده اى ندارد ولى الگو گسل هاى منطقه پیچیده است ودر حقیقت این ورقه محل تلاقى دو سیستم گسله قاره اى است .روند گسل هاى اصلى شمال باختر- جنوب خاور- شمال – جنوب وشمال خاور، جنوب باختر است. بر اساس بررسیهاى ژئوفیزیکى ،شامل مغناطیس هوائى، مهمترین ناهنجارى ها در حاشیه شمال باختر ورقه ودر حوالى ده عاشور ،گودماهى وزیارت شاه قرار دارند وگسل هاى عمیق داراى روند شمال باختر –جنوب خاور مى باشند وبه طور عمده منطبق بر واحدهاى آذرین ترشیرى –کواترنز هستند.داده هاى رادیومترى بر عدم وجود کانه زایى رادیواکتیو در این پهنه دلالت دارد.داده هاى ژئوشیمى نیز بر اهمیت مناطق زیارت شاه ،باختر رودخانه نگیسان ،شمال دهنه عباسلعلى دهکن وگوینج دلالت دارد که در این نواحى همراه با دگرسانى هاى آرژلیک وپروپلیتیک هستند که مهمترین هاى دگرسانى هاى ورقه میز مى باشند. دگرسانى هاى فیلیک وپتاسیک داراى گسترش محدودترى هستند. براساس داده هاى داده هاى نقشه هاى مقذماتى پتانسیل مواد معدنى مناطق امید بخش داراى روند شمال باختر جنوب خاور مى باشد وشامل چندین محدوده بوده ومهمترین آن ها درون دگرسانى هاى آرژلیک وپروپیلیتیک قرار مى گیرد .با توجه به اطلاعات در دسترسى از، منطقه کانه زائى هاى قابل انتظار شامل کانه زایى مس پورفیرى ،مس رگه اى اسکارن، کانه زایى پلى متال واپى ترمال است که با بررسى هاى صحرایى دلایلى بر حضور نوع پورفیرى در حد متوسط تا کوچک بدست آمده است. در نهایت مناطق امید بخش معرفى شده در این ورقه عبارتند از: 1-     شمال دهنه عباسعلى 2-     محدوده روستاى زیارت شاه 3-     محدوده روستاى کماهى 4-     محدوده گدار درختر 5-     محدوده مزرعه نگیسان 6-     محدوده اى در شمال باختر ورقه.  

کلید واژه ها: کرمان