گزارش مدل سازى اکتشافات سیستماتیک در کمربند ولکانیکى اورمیه دختر

خلاصه توضیحات

گزارش مدل سازى اکتشافات سیستماتیک در کمربند ولکانیکى اورمیه دختر در محدوده شش برگه فاز اول

توضیحات

گزارش مدل سازى اکتشافات سیستماتیک در کمربند ولکانیکى اورمیه دختر  در محدوده شش برگه فاز اول چکیده: در راستاى انجام اکتشافات سیستماتیک در کمربند ولکانیکى ارومیه دختر،تعداد 6 برگه در مقیاس 1:100000 براى سال 1378 تحت عنوان فاز اول عملیات در نظر گرفته شد. که گزارشات هر یک برگه جداگانه تهیه وتحویل شد.برگه هاى مذکور که شامل برگه هاى 1:100000چهار گنبد ،شهر بابک ،بردسیر، بازیر ،رفسنجان یک و دو مى باشند توسط گروه هاى دورسنجى، ژئوفیزیک هوایى ، برگه‌ها بصورت مجزا طى جلساتى با حضور تمامى گروه ها عملیات مدل سازى(مقدماتى) آنومالى ها صورت گرفت که نتایج آنها در گزارشات مربوطه بطور مشروح آورده شده است.در پایان لازم است که نتیجه مدل سازى (مقدماتى) تمام شش برگه به یکدیگر مقایسه شود.امکان معرفى یک درصد از کل سطح تحت پوشش این شش برگه (البته پس ار برداشت هاى مغناطیس سنجى زمین وژئوشیمیایى) بعنوان مناطق امید بخش مى باشد ،فراهم گرد. بدین منظور لازم است نتایج گزارشات شش برگه فاز اول با یکدیگر قابل مقایسه شود.از این طریق مناطقى که در مجموع داراى امتیاز بیشترى بوده واحتمال رخداد کانى سازى براساس شواهد محاسبه مى شود جزئیات مربوط به این روش در این گزارش در بخش مربوطه شرح داده شده است.براساس مدل سازى مجدد تمامى نود دو آنومالى شناخته شده در محدوده این شش برگه مجدداٌ رتبه نسبى آنها مشخص گردید ونتایج آن بصورت جداول و نقشه هاى مربوطه در گزارش درج وشرح داده شده است