گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ۱:۱۰۰.۰۰۰مروست

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000مروست

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000مروست   چکیده: اکتشافات ژئوشیمیایى – کانى سنگین ناحیه اى در محور یزد – سبزواران، منجر به شناسایى کانى مونازیت (فسفات عناصر نادر خاکى) در رسوبات آبراهه اى جنوب مروست گردید. تجزیه تک مینرالهاى مونازیت وجود درصد بالایى از عناصر نادر خاکى را در ترکیب این کانى نشان میدهد که در این میان مقادیر عناصر سریوم، لانتانیوم، نئودیمیوم، ساماریوم، اورپیوم و پرازئودیمیوم قابل ملاحظه است. جایگاه عناصر نادر خاکى در صنایع گوناگون، مقادیر قابل توجه مونازیت در رسوبات آبرفتى جنوب مروست و گسترش این رسبوات، پى جویى و اکتشاف مونازیت را در این ناحیه توجیه مینمود. در راستاى اکتشاف مونازیت و عناصرنادر خاکى در مروست، کارشناسانى از کشورهاى اوکراین و چین از ناحیه مروست بازدید بعمل آورده و در گزارشات خود وجود مونازیت را در رسوبات آبرفتى تائید نموده و جنوب مروست را بعنوان یک ناحیه مستعد براى اکتشاف مونازیت پیشنهاد کرده اند. در ادامه بررسى هاف گروه اکتشافات ژئوشیمیاى سازمان زمین شناسى کشور، جهت اطلاع از تغییرات جانبى و عمقى عیار مونازیت در آبرفتها، حوضه هاى آبریز تغذیه کننده مونازیت در رسوابت آبرفتى و شناسایى سنگ میزبان این کانى، به نمونه بردارى از رسوبات آبرفتى و سنگهاى ناحیه اقدام نموده است. در این مرحله، علاوه بر نمونه یگریهاى سطحى، دو حلقه چاهک اکتشافى 5 مترى نیز در نقاط ثقل ناهنجاریهاى مونازیت حاصل از اکتشافات ناحیه اى حفر شده است. بر پایه نتایج مثبت بدست آمده از مرحله پى جویى، دو محدوده جمعا به وسعت تقریبى 5 کیلومتر مربع به اسامى ناهنجاریهاى مونازیت مناطق باخترى و خاورى براى بررسیهاى اکتشافى در مقیاس نیمه تقصیلى (1:2000) پیشنهاد شده است. برداشتهاى توپوگرافى، زمین شناسى و اکتشافى در محدوده هاى مذکور همزمان انجام پذیرفته است. در این محدوده ها بررسى ها شامل تهیه نقشه هاى توپوگرافى 1:2000، حفر چاهک هاى اکشافى در شبکه اى به ابعاد 200×200 متر براى منطقه باخترى و 400×200 متر براى منطقه خاورى، مطالعه و تجزیه نمونه ها و ترسیم نقشه هاى توزیع مونازیت در امتداد سطوح افقى و مقاطع قائم بوده است. تهیه نقشه زمین شناسى 1:5000 نیز بخشى از شرح خدمات فاز نیمه تفصیلى بوده است، این نقشه ها براى هر منطقه بطور جداگانه برداشت وترسیم شده که حدود آنها آبرفتهاى مونازیت دار، سنگهاى اطراف والادست را شامل میشود. بر اساس نتایج بدست آمده از اکتشافات نیمه تفصیلى مونازیت و عناصر نادر خاکى در محدوده هاى باخترى و خاورى، در حال حاضر تنها آبرفتهاى مونازیت دار محدودهب اخترى براى اکشتاف تفصیلى، مطالعات کانه آرایى و ارزیابى هاى فنى – اقتصادى پیشنهادشده است. گزارش حاضر ماحصل اکتشافات تفصیلى مونازیت در محدوده باخترى است که بر اساس نتایج بدست آمده، پیشنهادات لازم ارائه گردیده است.    

کلید واژه ها: سایر موارد