پروژه بررسى واکتشاف املاح در دریاچه هاى مهارلو- بختگان طشک جلد اول

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

پروژه بررسى واکتشاف املاح در دریاچه هاى مهارلو- بختگان طشک جلد اول

توضیحات

پروژه بررسى واکتشاف املاح در دریاچه هاى مهارلو- بختگان طشک جلد اول چکیده: حوزه آبریز دریاچه مهارلو در محدوده جغرافیایى 52 درجه و14 دقیقه تا 53 درجه طول خاورى و29 درجه تا 29 درجه و57 دقیقه عرض شمالى قرار دارد.این حوزه از شمال باخترى به جنوب خاورى کشیده شده وطول آن در این امتداد 160 کیلومتر وعرض‌آن در امتداد دشت سروستان ودریاچه مهارلو حدود 43 کیلومتر است.وسعت این حوزه 4370 کیلومتر مربع تخمین زده شده است.کوه فلات در قسمت باخترى دشت شیراز با ارتفاع حدود 2990 متر از سطح دریا مرتفع ترین نقطه وکف دریاچه مهارلو با ارتفاع حدود 1455 متر از سطح دریا ،پست ترین نقطه حوزه مى باشد.دریاچه مهارلو بین 18 تا 20 کیلومترى جنوب خاورشهرستان شیراز قرار دارد از طریق جاده هاى اصلى شیراز- سروستان مى تواند به کرانه هاى شمالى ،خاورى وجنوبى آن دست یافت .این دریاچه در محدوده 52درجه و41 دقیقه تا 52 درجه و49 دقیقه طول خاورى و29 درجه و17 دقیقه تا 29 درجه و32 دقیقه و30 ثانیه عرض شمالى قرار گرفته است.بیشترین طول دریاچه حدود 35 کیلومتر وبیشترین عرض آن حدود15 کیلومتر با میانگین عرض حدود 6 تا7 کیلومتر مى باشد. سطح دریاچه حدود 257 کیلومتر مربع ودر سال هاى پر آبى تا 280 کیلومتر مربع نیز مى رسد.عمق متوسط دریاچه 5/0 متر وعمیق ترین بخش دریاچه 5/1 متر عمق دارد.این دریاچه در یک فرونشست نسبتاً بلندى در رشته کوه هاى زاگرس در جنوب ایران قرار گرفته که از شهر شیراز حدود 40 تا 50 متر پست تر است.اطراف دریاچه را کوه هایى احاطه نموده اند که ارتفاع هاى بیش از 2000 متر در آن کم نیستند.کوه خار بهره در جنوب خاورى این دریاچه بلندترین نقطه در کو ههاى حاشیه جنوب ،جنوب خاورى و کوه تلخ بادام با ارتفاع 2451 متر در شمال خاورى مرتع ترین قله کوه هاى اطراف دریاچه هستند. آب وهواى این منطقه دربهار وپائیز معتدل، در تابستان گرم وزمستان چندان سرد نمى باشد.بهیممن جهت در بیشتر مواقع سال میزان آب وارد نسبت به تبخیر بسیار کمتر است وبه همین دلیل همواره یک لایه نمکى در دریاچه تشکیل مى گردد.دریاچه مهارلو از طرف باختر، به وسیله رودخان باباحاجى ،رودخانه چنار راهدار وزهکش هاى قره باغ با جریان دائم ورودخانه خشک با جریان فصلى ومتناوب واز خاور، توسط مسیل نظر آباد با جریان متنواب واز اطراف نیز توسط آبراهه هاى متعدد تغریه مى گردد.این دریاچه را به دلیل عدم تداوم در تغذیه وهمچنین تبخیر فوق العاده زیاد ناشى از عمق کم وسطح وسیع، نمى توان یک دریاچه دائمى بشمار آورد.در سال هاى کم باران به علت کمبود سیلاب هاى سطحى وزه آب هاى دشت ،میزان آب دریاچه به شدت کاهش مى یابد ،به طورى که گاه این وضعیت به خشکى دریاچه منجرمى‌شود.  

کلید واژه ها: سایر موارد