پروژه مقدماتى معادن شهرستان دامغان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سمنان
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

پروژه مقدماتى معادن شهرستان دامغان

توضیحات

پروژه مقدماتى معادن شهرستان دامغان چکیده: بر اساس قرار داد منعقده بین سازمان صنایع ومعادن استان سمنان با شرکت توسعه علوم زمین به شماره 8350 پى جویى وپتانسیل یابى مواد معدنى در بخشى از ارتفاعات واقع در جنوب شرق شهرستان دامغان به این شرکت واگذار گردید(کروکى شماره)کارشناساناین شرکت در دى ماه 1379 به منظور تحویل گرفتن منطقه وشروع مطالعات معیت کارشناسان محترم آن سازمان از منطقه بازدید نمودند ودر این بازدید ونیز در طى مراحل جمع‌آورى مدرک در رابطه با محدوده مورد نظر معلوم گردید که بخش هایى از منطقه قبلاً مطالعه گردیده ودر حال حاضر نقشه وگزارش آنها در دسترس مى باشد .لذا پس از تبادل نظر با مسئولین ودر جریان قرار گرفتن آنها بمنظور اجتناب از دوباره کارى قرار شد این شرکت مبادرت به تلفیق وتکمیل نقشه هاى 1:20000 محدوده اى به مشخصات را نماید که از شرق به ارتفاعات چاه موسى وچشمه حافظ، ،از جنول به حد شمالى دشت هاى آبرفتى سدفه ومهدى آباد ،از غرب محدوده به جاده آسفالته رشم، دامغان وبالاخره حد شمالى آن همان مرز پیشنهادى قبلى باشد. بدین منظور ابتدا از نقشه هاى موجود تلفیقى صورت پذیرفت ومعلوم گردید که نواحى ارتفاعات بابا احمد واقع در شمال –شمال شرق روستاى رشم، نواحى غرب روستاى باغو محدوده چاه موسى واقع در شمال –شمال شرق منطقه وبالاخره نواحى علیجان وآبگاره فاقد نقشه بوده وبایستى مورد مطالعه قرار گیرند. علاوه برنواحى یاد شده ارتفاعات نسبتاً منفردى که در عرضه دشت یزدان آباد قرار داشت مانند مارکوه پاکمر، سرخ کوه نیز مورد مساحى ومطالعه قرار مى گرفتند.گزارش حاضر نیز با بهره گیرى از گزارشات موجود با افزودن مطالعات جدید تدوین گردیده است.بدین صورت که شرح واحدهاى سنگى موجود در نقشه هاى قبلى عیناً از گزارش آنها نقل گردیده ولذا بمنظور حفظ امانت مطالب اقتباس شده با * علامت گذارى گردیده اند.  

کلید واژه ها: سمنان