گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰گرگان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان گلستان
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000گرگان

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000گرگان  چکیده: اکتشافات ناحیه اى در مقیاس 1:100000 در زمره عملیات اکتشافى زیربنائى بحساب مى آید که هدف آن شناخت نواحى با پتانسیل معدنى است. براى نیل به این اهداف ،از روش هاى مختلف ژئوفیزیکى ،ژئوشیمیایى در مقیاس ناحیه اى نیز یکى از روش هاست که مى تواند با نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذیرد. پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سیستماتیک مى باشد که در محدوده 1:100000 گرگان انجام مى پذیرد .اجراى این پروژه در دو مرحله طراحى شده است .مرحله اول عملیات تا رسم نقشه آنومالى هاى ژئوشیمیائى و تعیین مناطق با پتانسیل ادامه مى یابد. بخش دوم شامل عملیات کنترل آنومالى هاست که از طریق مطالعات کانى سنگین ،آلتراسیون ،مناطق کانى شناسى وشکستگى هاى پرشده (plumbing system) تعقیب خواهد شد ودر نهایت اگر پس از کنترل به نتایج مثبتى منتهى شوند،‌بعنوان مناطق امید بخشى معرفى خواهند شد.  

کلید واژه ها: گلستان