گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ فنوج

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 فنوج

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 فنوج یکى از بخش هایى که در توسعه اقتصادى واجتماعى در سال هاى اخیر و در حال حاضر مورد توجه دولتمردان وسیاستگذاران محترم بوده بها دادن به بخش اکتشافات معدنى در کشور مى باشد بخصوص در مناظق محروم جهت محرومیت زدایى واشتغال زایى توجه وتوسعه این مهم مى تواند راهگشاى استقلال وتوسعه این منطاق باشد جهت نیل به این مقصود طرح اکتشافات معدنى استان سیستان وبلوچستان توسط سازمان زمین شناسى کشور به مرحله اجرا رسیده است.اکتشافات ژئوشیمیایى با نمونه بردارى از رسوبات آبراهه اى منطقه شروه وپس از تجزیه وتحلیل و پردازش داده ها ورسم نقشه ناهنجارى هاى ژئوشیمیایى با کنترل آنومالى ها از طریق بررسى هاى صحرایى، نمونه مینرالیزه وفرآیندهاى آلتراسیون با مشخص نمودن مناطق با آنومالى هاى ژئوشیمیایى بالا پایان مى پذیرد.گزارش حاضر بخشى از مطالعات طرح اکتشافات استان سیستان وبلوچستان مى باشد که در محدوده برگه 1:100000 گیران ریگ انجام گرفته است وشامل ارزیابى نتایج اکتشافات ژئوشیمیایى ناحیه اى وبررسى هاى زمین شناسى اقتصادى است که پس از تلفیق با دیگر لایه هاى اطلاعاتى از جمله داده هاى ژئوفیزیک هوایى وماهواره اى ،مناطق امید بخش جهت انجام عملیات اکتشافى تکمیلى در مراحل بعدى معرفى نموده است.      

کلید واژه ها: سایر موارد