گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ ایزدخواست

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 ایزدخواست

توضیحات

  گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 ایزدخواست چکیده: ورقه 1:100000 ایزدخواست با وسعت تقریبى km2500 در ناحیه شمال خاورى چهار گوش زمین شناسى بروجن ،در میان طول هاى جغرافیایى 30 52 تا 52 درجه شرقى وعرضهاى جغرافیایى 30 31 تا 32 درجه شمالى جاى دارد.ناحیه مورد بررسى از نظر ساختارى وزمین شناسى بخشى از زون ساختارى سنندج سیرجان است.کهن ترین سنگ هاى ناحیه رت رسوبات شیلى وباندهاى ماسه سنگ آهکى و آهک متعلق به دونین تشکیل مى دهد.تریاس پایین بطور پیوسته بعد از رسوبگذارى پرمین بالایى شامل آهک هاى زرد رنگ تا خاکسترى رنگ نازک لایه وشیل است. ژوراسیک بالایى داراى گسترش کم و به صورت برونزدهاى کوچک پراکنده از رسوبات آوارى مانند کنگلومرا وماسه سنگ وسنگ آهک خاکسترى تیره مى باشد.واحدهاى مربوطبه ائوسن از قدیمى ترین سنگ هاى سنوزوئیک در منطقه مى باشد که شامل آهک هاى سفید رنگ حاوى نولومیت مى باشد که بر روى آنها کنگلومراى تیره رنگ وسنگ آهک ریفى متعلق به میوسن وپلئوسن قرار مى گیرد.آشفتگى تکتونیکى در این ناحیه با وجود گسل ها محدود مى شود.یک مسئله مهم در مورد ساختار زمین شناس کمربند شهر رضا –آباده- همبست سیستم هورست وگرابن است که از پرکامبرین تا کنون وجود داشته است. داده هاى معدنى وژئوشیمى در نهایت 17 آنومالى اکتشاى در ورقه ایزدخواست معرفى مى کندکه از این میان آنومالى هاى شماره 15،10،14 در اولویت قرار دارند حاصل بررسى هاى صحرایى و آزمایشگاهى بر روى اهداف اکتشافى یادشده آنومالى شماره 17 بعلت مشاهده آثارى از کانه زایى مس جهت ادامه کارهاى اکتشافى با عنوان محدوده امید بخش معرفى مى گردد.    

کلید واژه ها: سایر موارد