گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ اردبیل

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان اردبیل , بوشهر
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 اردبیل

توضیحات

  گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 اردبیل چکیده: تکمیل لایه هاى اطلاعاتى اکتشافات ژئوشیمیایى در مقیاس 1:100000 از جمله برنامه هاى مهم عملیات اکتشافى زیربنایى کشور محسوب مى گردد. امروزه با توجه به اثبات توانائیهاى اکتشافات ژئوشیمیایى وبا عنایت به دانش گسترده پیشروان این علم وسرعت روز افزون تکنولوژیهاى آزمایشگاهى وکارآمد شدن تکنیک هاى پردازش اطلاعات، توجه به این امر در زمره نیازهاى اولیه محسوب مى شود. سازمان صنایع ومعادن استان اردبیل وریاست محترم آن با توجه به آگاهى از این مهم، اقدام موثر تهیه لایه هاى اطلاعاتى ژئوشیمیایى ،دورسنجى وزمین شناسى اقتصادى را در زمینه تکمیل اطلاعات اکتشافى این استان برداشتند. این پروژه با تکیه برنتایج آنالیز نمونه رسوبات آبراهه اى (جز 80 –مش) مطالعات نمونه هاى کانى سنگین،نمونه هاى دگرسان شده ونمونه هاى مینرالیزه وسایر اطلاعات ،شکل یافته ومشاوران امیدوارند در این راستا توانسته باشند گام هرچند کوچکى را در راه تحقق ،به اهداف اقتصاد بدون نفت برداشته باشند. گروه فنى مشاوران از انتقادات وپیشنهادهاى کارساز تمامى علاقه‌مندان ،به گرمى استقبال کرده ودر راه رفع آنها از هیچ تلاشى فروگذارى نخواهد کرد.

کلید واژه ها: اردبیل بوشهر