گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ۱:۱۰۰.۰۰۰ على آباد

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000 على آباد

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى 1:100.000 على آباد چکیده: محدوده مورد مطالعه در شرق وشمال شرق استان هاى گلستان وشمال سرف استان سمنان ، بین طول هاى 30 تا 54 تا 00 55 شرقى وعرض هاى جغرافیایى 30 36 تا 00 37 شمالى واقع شده است مهم ترین مراکز تجمع انسان محدوده مورد بررسى عبارتند از : على آباد کتول، تا ابرسج وقره آباد که على آباد کتول ،مرکز شهرستان على آباد ،از بزرگترین این شهرها به شمار مى رود.دسترسى به ناحیه مطالعاتى از طریق جاده گرگان –على آباد براى بخش هاى شمالى وجاده تهران –شاهرود براى بخشى جنوبى منطقه میسر مى باشد. .کمپ گروه هاى نمونه بردارى نیز در شهر هاى گرگان و مجن قرار داشت .على رغم توسعه نسبت خوب راه هاى خاکى در نقشه 1:100000على آباد غالب این مسیرها در فصول سرد وپرباران سال لغزنده وصعب العبور بوده وبه علاوه در بخش هاى مرتفع تر پوشیده از برف مى باشند ولذا در نظر داشتن فصل مناسب اکتشاف جهت دسترسى آسان تر به منطقه امرى ضرورى است.