مطالعه ژئوشیمى ورقه ۱۰۰۰۰۰/۱ اهر

خلاصه توضیحات

مطالعه ژئوشیمى ورقه 100000/1 اهر

توضیحات

چکیده  مطالعه ژئوشیمى ورقه 100000/1 اهر  بر اهل علوم زمین پوشیده نیست که یکى از کار آمدترین روشهاى اکتشافى در مقیاس  ناحیه اى و محلى، روش اکتشافات ژئوشیمیایى است. هر چند در اجراى این روش نیاز به نیروى انسانى توانمند و ماهر، یکى از اساسى ترین گزینه هاى اولیه است ( با هزینه بالا) ولى بهره گیرى از تجربه و دانش روز منجر به صرفه جوئى در زمان و هزینه ها خواهد شد. هنوز هم مى توان به جرات گفت که این روش یکى از کم هزینه ترین روشهاى اکتشافى به شمار مى آید. وسعت و گسترش سرزمین ایران و همچنین ذخائر معدنى فراوان و کشف نشده و خصوصیات جغرافیائى و اقلیمى آن در جهان امروز و شرایط اقتصادى حاکم بر آن، بى گمان این سرزمین را مورد توجه بسیارى از کشورهاى صنعتى و پیشرفته جهان قرار داده است . ضرورت کشف و استخراج مواد معدنى و جایگاه ویژه آن در چرخه اقتصاد و صنعت جهانى بر کسى پوشیده نیست و بر این اساس سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور با بکار گیرى کاربردى ترین روشهاى اکتشافى در راستاى توسعه اقتصادى و اجراى برنامه هاى از پیش تعیین شده، گامهاى بنیادین خود را برداشته و در قالب طرحهاى اکتشافات سراسرى و موضوعى، کشور پهناور ایران را زیر پوشش اکتشافى خود قرار داده است. ورقه 1:100.000 اهر واقع در شمال باخترى کشور یکى از ورقه هائى است که در پى اجراى پروژه ها و طرحهاى مصوب، تحت پوشش اکتشافات ژئوشیمیایى قرار گرفته است. در این ورقه تعداد 620 نمونه ژئوشیمى و 28 نمونه تکرارى جهت کنترل خطاى آنالیز برداشت شده است. این نمونه ها پس از آماده سازى جهت آنالیز به آزمایشگاه امدل  (Amdel) استرالیا ارسال و برای44 عنصر آنالیز شد. این عناصر عبارتند از: Au , Ag , As, B, Ba, Be, Bi, Co, Cr,Fe,Al,La,Sc,Ca,Li,P,V,Mg,K,Na,S,Zr,Th,Y,Ce,  W, Zn, Pb, Hg, Mn, Ti, Cu,Mo, Ni, Sb, Sn, Sr,Cs,Nb,U,Te,Cd,Rb,Tl  دقت نتایج در حد قابل قبول مى باشد. از میان44 متغیر آنالیز شده، تعداد 8 متغیر داراى داده هاى سنسورد بوده اند (Au,Hg,Ag,B,Bi,Te,Cd,Tl ) که از این میان 3 عنصر  Te,Hg ,B بدلیل تعداد بالاى داده هاى سنسورد گزارش شده، از جریان پردازش حذف شدند. ( بیش از 90% داده ها سنسورد بوده اند) پس از جایگزینى مقادیر سنسورد (4/3 حد حساسیت براى مقادیر کوچکتر از حد حساسیت ، 3/4 آن براى مقادیر بزرگتر از حد حساسیت) اقدام به جدایش مقادیر خارج از رده و نرمال سازى داده ها شده و پس از آن، تکنیکهاى آمارى چند متغیره و تک متغیره بر روى داده ها اجرا و موارد مختلف مورد نیاز از آنها استخراج شده است. رسم هیستوگرامها ، ماتریس همبستگى عناصر،‌آنالیزکلاستر و آنالیز فاکتور ها از کارهاى صورت گرفته بر روى داده ها هستند. آنالیز فاکتورى صورت گرفته بر روى داده ها منجر به استخراج شش فاکتور ( متغیر مرکب) به صورت زیر شده است. U,W,Sn(Pb)= فاکتور اول F1)) Zn,Mn,Ti(Cu)= فاکتور دوم F2))  Ni,Cr= فاکتور سوم F3))  Au,Ag,Pb(Sb)= فاکتور چهارم F4)) As,Ba,Sb,Zr= فاکتور پنجم F5)) Cu,Mo= فاکتور ششم F6))  ××× عناصر داخل پرانتز به معنى آنست که این عناصر با بار فاکتورى کمتر از فاکتور اصلى آنها ولى به صورت نسبتاً قوى در فاکتور مورد نظر شرکت دارند. تهیه نقشه هاى تک عنصرى تنها براى هجده عنصر به شرح زیر صورت پذیرفته است: Au, Ba, Cr, Cu, Ni, Zn, Bi, Pb, As, Mo, W, Sb, Sn, Ag,Ti, Mn,U,Zr نهایتاً نقشه هاى هر یک از 18 عنصر و فاکتورها جداگانه ترسیم و ناهنجارى هاى هر یک مورد شرح و بررسى قرار گرفته است. در نهایت با توجه به تمامى جوانب ، مناطق امید بخش معرفى، اولویت بندى و جهت کنترل ناهنجارى پیشنهاد شده اند. همچنین تعداد 200 نمونه کانى سنگین آماده سازى و مطالعه شده اند که بدلیل برخوردارى از الگوى دیدارى مى تواند راهنماى خوبى جهت تایید ناهنجارى هاى ژئوشیمیایى باشد.    

کلید واژه ها: سایر موارد