گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده ورقه یکصد هزار آبریز

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده ورقه یکصد هزار آبریز

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه آبریز  چکیده: سنگ هاى مختلف در بردارنده عناصر مختلف هستند .اینکه در هر محل به دنبال چه عناصرى مى توان بود تابعى از نوع سنگ هاى منطقه است .هر نوع سنگى از نظر توزیع عناصر کمیاب ، ویژگى ژئوشیمیایى خاصى دارد، از این رونتایج بررسى هاى توزیع عناصر کمیاب در کمپلکس هاى زمین شناسى از اهمیت ویژه اى برخوردار است وامروزه به طور گسترده اى در ژئوشیمى اکتشافى بکار مى رود.خصوصیات ژئوشیمیایى هر منطقه به وسیله شرایط کلى زمین شناسى آن منطقه مانند شرایط تشکیل وجایگزین کمپلکس هاى آذرین در یک چرخه معین آذرین – تکتونیک تعیین مى گردد.از سوى دیگر خصوصیات ژئوشیمیایى ناحیه اى کمپلکس هاى رسوبى ضمن اینکه انعکاسى از الگوهاى پراکندگى عناصر وترکیب ژئوشیمیایى سنگ هاى بالادست است نتیجه پایدارى محیط هاى رسوبى نیز مى باشد. بنابراین خصوصیات ژئوشیمیایى ناحیه اى در سنگ هاى رسوبى بستگى زیادى به رژیم،تکتونیکى ،فرآیند هاى رسوبگذارى وتغییرات دیاژنتیکى رسوبات دارد کمپلکس هاى آذرین ،دگرگونى و رسوبى که تمرکز هاى اقتصادى عناصر شیمیایى را بطور ژنتیکى ویا پاراژنتیکى به همراه دارند،معمولاً الگوهاى ژئوشیمیایى خاصى را به نمایش مى گذارند .این الگوها ویژه امکان تمایز سازندهاى بالقوه فلزدار و عقیم وهمچنین شناخت الگوهاى پراکندگى عناصر را در سنگ ها فراهم مى کنند.کانه سازى در یک کمپلکس زمین شناسى بسته به مناسب بودن یا نبودن شرایط زمین شناسى منطقه ممکن است تبدیل به تمرکز اقتصادى ماده معدنى بشود و شاید نشود. در نهایت مى توان گفت که قبل از هر بررسى ژئوشیمیایى در منطقه،شناخت خصوصیات زمین شناسى ولیتولوژیکى شرط لازم مى باشد.    

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى