گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده چهارگوش آستارا

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک در محدوده چهارگوش آستارا

توضیحات

  اکتشافات ژئوشیمیایى آستارا چکیده : از لحاظ تقسیم بندى زمین شناسى منطقه مورد مطالعه (برگه 1:100000 آستارا)در شمال رشته کوه هاى البرز ،در غرب دریاى خزر ومابین طول هاى جغرافیایى 30 48 تا 49 وعرض هاى جغرافیایى 38 تا و 30و38 قرار گرفته است.قدیمى ترین رخنمون هاى این منطقه احتمالاً مربوط به کمپلکس دگرگونى پرکامبرین (سرسیت، مسکویت،کلریت ومرمر) آهک هاى کریستالیزه،گدازه آندزیتى وبرش هاى گدازه اى به همراه لایه هاى توف که مربوط به کرتاسه مى باشند، از دیگر تشکیلات این منطقه مى باشند.تشکیلات پالئوژن شامل کنگلومراى پلى ژنیک ، آهک پیروکسن آندزیت ،گدازه هاى آندزیتى ،برش توف ،توف هاى برشى وماسه سنگ هاى توف دار مى باشند وجدیدترین رخنمون هاى این منطقه شامل برش هاى ولکانیکى به همراه گدازه هاى پیروکسن آندزیت ،گدازه هاى آندزیتى برش، توف توف هاى برشى و ماسه سنگ هاى توف دار مى باشند وجدیدترین رخنمون هاى این منطقه شامل برش هاى ولکانیکى به همراه گدازه هاى پیروکسن آندزیت وآهک هاى نولومیت دار،ماسه سنگ توف ،ماسه سنگ هاى توف دار ،کنگلومرا، ،آندزیت مگاپورفیرى مى باشند که مربوط به ائوسن مى باشند.اکتشافات ژئوشیمیایى این محدوده با برداشت 547 نمونه از رسوبات آبراهه اى 80 مش آغاز گردید.این نمونه ها با روش ICP/MS وبراى 22 عنصر آنالیز شدند.کنترل دقت دستگاهى نیز حاکى از خطاى قابل قبول در نمونه هاى تکرارى مى باشد. مراحل داده پردازى مقدماتى شامل داده پردازى تک متغیره ،داده پردازى دو متغیره (همبستگى ها)و داده هاى پردازى هاى چند متغیره بر روى نتایج حاصله انجام گرفت.در مرحله تخمین مقدار زمینه و بررسى شاخص غنى شدگى ابتدا تمامى جوامع یک تا 5 سنگى شناخته شده وبر اساس میانه هاى آنها ضرایب غنى شدگى تعیین گردید .هدف از این مرحله به حداقل رساندن اثرات سن ژنتیکى غلظت نمونه ها در رسوبات بود.ترسیم نقشه ها وتعیین مناطق ناهنجار،براساس مقادیر لگاریتم ضرایب غنى شدگى ونرمال استاندارد صورت گرفت ونقشه هاى تک عنصرى ونقشه فاکتورى ترسیم وعمده آنها تشریح گردید.براى کنترل ناهنجارى هاى معرفى شده ،مشخص نمودن فاز پیدایش عناصر مختلف وبراى تمایز ناهنجارى هاى واقعى از ناهنجارى هاى کاذب و پدیده هاى کانى زایى از روش مطالعات کانى سنگین (6057 نمونه) استفاده گردید در کنار این مطالعات بررسى آلتراسیون ،آنالیز نمونه هاى مینرالیزه ،بررسى هاى میکروسکپى بر روى مقاطع نازک وصیقلى نیز صورت گرفت.مجموع داده هاى کانى سنگین به صورت نقشه هاى مختلف ارائه وتوصیف گردید در انتهاى جمع بندى وتلفیق داده هاى مختلف صورت گرفت ومناطقى به عنوان ناهنجارى نهایى معرفى گردید که به صورت اولویت هاى مختلف مشخص شده اند .در نهایت مدل سازى ناهنجارى ها بر اساس میزان سازگارى آنها با تیپ معینى از کانسارها صورت گرفت .پوشیده بودن قسمت اعظم منطقه از درختان جنگلى و بوته هاى خاردار،بار آنها متوالى ،خیس بودن تمامى نمونه ها، وجود دره ها وپرتگاه هاى بسیار خطرناک از مشکلات اجرایى این پروژه بوده است .  

کلید واژه ها: سایر موارد