گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصد هزار آمل

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصد هزار آمل

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی1:100.000 ورقه آمل چکیده: اکتشافات ناحیه اى در مقیاس 1:100000 در زمره عملیات اکتشافى زیربنائى بحساب مى آید هدف آن شناخت نواحى با پتانسیل معدنى است.براى نیل به این اهداف ،از روش هاى مختلف ژئوفیزیکى ژئوشیمیایى ،ژئوشیمیایى واطلاعات ماهواره اى مى توان بهره برد.نقشه بردارى شیمیایى در مقیاس ناحیه اى نیز یکى از این روش هاست که مى تواند به نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذیرد.پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سیستماتیک مى باشد که در محدوده برگه 1:100000 آمل انجام مى پذیرد.اجراى این پروژه در دو بخش طراحى شده است ،بخش اول عملیات تا رسم نقشه آنومالى هاى ژئوشیمیایى وتعیین مناطق با پتانسیل ادامه مى یابد. بخش دوم شامل عملیات کنترل آنومالى هاست که از طریق مطالعات کانى سنگین،آلتراسیون ،مناطق کانى سازى وشکستگى هاى پر شده (plumbing system) تعقیب خواهد شد ودرنهایت اگر پس از کنترل به نتایج مثبتى منتهى شوند، به عنوان مناطق امید بخش معرفى خواهند شد. 1-  اهداف اکتشافات ژئوشیمیایى در مقیاس ناحیه اى به طور تجربى ثابت شده است که رسوبات آبراهه اى (عموماً‌جزء 80- مش)مى تواند در اکتشافات کوچک مقیاس ناحیه اى (1:100،000 تا 1250،000 بسیار مفید واقع شود .نتایج حاصل از این بررسى هاى اکتشافى مى تواند در تحلیل ایالات ژئوشیمیایى وشناخت الگوهاى ژئوشیمایى ناحیه اى وهمچنین نواحى اى که در آن احتمال کشف نهشته هاى کانسارى بیشترى مى باشد ؛بسیار موثر واقع شود علاوه بر کاربردهاى مستقیم ذکر شده نقشه هاى ژئوشیمیایى رسوبات آبراهه اى مى تواند کاربردهایى در زمینه کشاورزى ومحیط زیست داشته باشد.بدیهى است که اهداف اکتشافى این نوع بررسى ها با اهدافى نظیر تشخیص الگوهاى ناحیه اى بر توزیع عناصر متفاوت است وبدین جهت باید براى هر منظورى از روش مناسب با آن استفاده کرد.  

کلید واژه ها: مازندران