بررسى ادامه توده هاى سرب و روى

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده ا. یوسفى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: معدن اسپیلى واقع در سیاهکل استان گیلان اهداف مورد نظر: بررسى ادامه توده هاى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 20/2/1359

توضیحات

نام منطقه: معدن اسپیلى واقع در سیاهکل استان گیلان اهداف مورد نظر: بررسى ادامه توده هاى سرب و روى تاریخ انجام عملیات: 20/2/1359 تا 3/3/1359 موقعیت جغرافیایى: روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه IP با استفاده از Pole-Dipole و مغناطیس با استفاده از Scintrex و Proton Precession Magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: در محدوده زیر پوشش وجود توده هاى معدنى قابل استخراج منتفى است ولى در امتداد گسل اصلى در جهات شرق و غرب مطالعات ژئوفیزیکى بطور سیستماتیک پیشنهاد مى شود. تهیه کنندگان: ا. یوسفى

کلید واژه ها: سایر موارد