اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ناحیه اى از رسوبات آبراهه‌اى در محدوده ورقه یکصد هزار پل سفید

خلاصه توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ناحیه اى از رسوبات آبراهه‌اى در محدوده ورقه یکصد هزار پل سفید

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000پل سفید چکیده: اکتشافات ناحیه اى در مقیاس 1:100000 در زمره عملیات اکتشافى زیربنائى بحساب مى آید که هدف آن شناخت نواحى با پتانسیل معدنى است. براى نیل به این اهداف ،از روش هاى مختلف ژئوفیزیکى ،ژئوشیمیایى در مقیاس ناحیه اى نیز یکى از روش هاست که مى تواند با نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذیرد. پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سیستماتیک مى باشد که در محدوده 1:100000 پل سفید انجام مى پذیرد .اجراى این پروژه در دو مرحله طراحى شده است .مرحله اول عملیات کنترل آنومالى هاست که از طریق مطالعات کانى سنگین ،آلتراسیون ،مناطق کانى شناسى وشکستگى هاى پرشده (plumbing system) تعقیب خواهد شد ودر نهایت اگر پس از کنترل به نتایج مثبتى منتهى شوند،‌بعنوان مناطق امید بخشى معرفى خواهند شد.    

کلید واژه ها: سایر موارد