بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقه

گروه ژئوفیزیک
استان زنجان
نویسنده ج کیمیا قلم ا. شاهین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

نام منطقه: طارم در استان زنجان اهداف مورد نظر: بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقه تاریخ انجام عملیات: 29/2/1366

توضیحات

نام منطقه: طارم در استان زنجان اهداف مورد نظر: بررسى آنومالى هاى ژئوشیمیایى موجود در منطقه تاریخ انجام عملیات: 29/2/1366 تا 27/4/1366 موقعیت جغرافیایى: چهاگوش زنجان (طارم) محور على آباد موسوى تا امتداد دهستان کج کلاه و گلستان آباد و منطقه گلیجه در غرب طارم روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه IP و مغناطیس با استفاده از Scintrex و Proton Precession Magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: در محدوده گلستان آباد چندین محور آنومالى مشخص گردید. در منطقه گلیجه محورى از آنومالى مشخص نشد. 

کلید واژه ها: زنجان