اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزار چاپان جلد ۱

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه ژئوشیمی
استان بوشهر
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزار چاپان جلد 1

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 چاپان چکیده: ورقه 1:100000 چاپان یکى از برگه هاى موجود در بخش باخترى پهنه ایران زمین است که بر پایه تقسیمات کشورى، بخش هایى از استان هاى آذربایجان غربى وکردستان را در بر مى گیرد. ورقه تحت بررسى شامل چهار برگه 1:50،000 با نام هاى ایرانشاه، باغچه میشه، گول بلاغ ،وزرنه اوباتو است که به ترتیب 185،236،247 و230 نمونه ژئوشیمى از رسوبات آبراهه اى برگه هاى فوق برداشت شده است، جمع نمونه هاى برداشت شده در محدوده این ورقه 898 نمونه است ،که با توجه به مساخت تقریبى یک ورقه که گسترده اى نزدیک به 2400 کیلومتر مربع را در بر مى گیرد،تراکم نمونه بردارى با توجه به پوشش رخنمون هاى سنگى که به تقریب همه ناحیه را در بر مى گیرد بالغ بر یک نمونه در 3/2 کیلومتر مربع مى باشد.هدف از بررسى هاى ژئوشیمیایى در این ناحیه مشخص نمودن انتشار ثانوى عناصر و میزان گسترش آنهاست که سرانجام منجر به معرفى نواحى امید بخش شود.      

کلید واژه ها: بوشهر