اکتشاف معادن مس

گروه ژئوفیزیک
استان بوشهر
نویسنده ا. یوسفى
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: دوزال و نوجمیر استان آذربایجان غربى اهداف مورد نظر: اکتشاف معادن مس تاریخ انجام عملیات: آبان 1349

توضیحات

نام منطقه: دوزال و نوجمیر استان آذربایجان غربى اهداف مورد نظر: اکتشاف معادن مس تاریخ انجام عملیات: آبان 1349 موقعیت جغرافیایى: شرق روستاى سیاه رود واقع در شمال استان آذربایجان غربى روش و دستگاه اندازه گیرى: IP و SPو مقاومت ویژه با استفاده از دستگاه Seigel Mark VI نتایج بدست آمده از عملیات: منطقه دزال پوشیده از رسوبات رودخانه اى مى باشد و کانى سازى بصورت عمودى بوده و تمرکز سولفیدها در اعماق زیاد مى باشد. منطقه نوجمیر حاوى زن سولفیدى ضعیفترى مى باشد که منطبق بر انومالى مس بدست آمده توسط بررسى هاى ژئوشیمیایى میباشد.

کلید واژه ها: بوشهر