اکتشاف کانیهاى سولفیدى مس

گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده ا. شاهین
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: ده معدن ناغان شهر کرد- استان چهار محال و بختیارى اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى سولفیدى مس تاریخ انجام عملیات: 9/9/1362

توضیحات

نام منطقه: ده معدن ناغان شهر کرد- استان چهار محال و بختیارى اهداف مورد نظر: اکتشاف کانیهاى سولفیدى مس تاریخ انجام عملیات: 9/9/1362 به مدت 28 روز موقعیت جغرافیایى: شمال تراست زاگرس روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه و IP نتایج بدست آمده از عملیات: در منطقه مورد مطالعه کانى سازى بصورت قائم بوده چنانجه مواد تشخیص داده شده اقتصادى باشند جند نقطه براى حفارى پیشنهاد میشوند

کلید واژه ها: سایر موارد