گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سردشت

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سردشت

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 سردشت چکیده ورقه 1:100.000 سردشت واقع در شمال باخترى کشور یکى از ورقه هائى است که تحت پوشش اکتشافات ژئوشیمیایى وکانى سنگین قرار گرفته است.در این ورقه تعداد 276 نمونه ژئوشیمى برداشت گردیده است واز بین این تعداد 10 نمونه تکرارى جهت کنترل خطاى آنالیز دستگاهى تهیه شده است .این نمونه ها پس از آماده سازى جهت آنالیز به آزمایشگاه مدل (AMDL) استرالیا، براى آنالیز 22 نمونه عنصر ارسال گردید. این عناصر عبارتند از : W, Zn, Pb , Au ,Hg, Mn, Ti, Se, Ag, As, B, Ba, Be, Bi, Co, Cr, Cu, Mo,Ni,Sb,Sn, Sr میزان خطاى اندازه گیرى در مورد عناصر W,pb کمى بیش از حد استاندارد (ده درصد) مى باشد همچنین در مورد میزان خطاى اندازه گیرى عناصر Se, Bi, Sb, Au  به علت نزدیکى غلظت جفت نمونه هاى تکرارى نمونه به حد تشخیص دستگاه آنالیز با قطعیت نمى توان سخن گفت وآنالیز سایر عناصر از دقت خوبى برخوردار مى باشد.از میان22 عنصر آنالیز شده تعداد5 عنصر داراى داده هاى سنسورد بوده اند (Au, Hg, B, Bi, Se)که از این میان عناصر B, Hg بدلیل تعداد بالاى داده هاى سنسورد گزارش شده ،از جریان پردازش حذف گردیده اند (بیش از 90% سنسور بوده اند). پس از جایگزینى مقادیر سنسورد وآماده شدن داده ها تکنیک هاى آمارى تک متغیره وچند متغیره بر روى داده ها اجرا وموارد مختلف مورد نیاز از آنها استخراج شده است،رسم هیستوگرام ها ،محاسبه ماتریس همبستگى عناصر، آنالیز کلاستر وآنالیز عاملى (فاکتورى) از کارهاى صورت گرفته بر روى داده ها هستند.نهایتاً نقشه توزیع ژئوشیمیایى به صورت نمادین براى هر یک از 20 عنصر فوق الذکر بعلاوه عنصر Hg به دلیل معنى دار بودن معدود داده هاى آن ونقشه هاى عاملى (6 عامل)مربوطه ترسیم وناهنجارى هر مورد شرح وبررسى قرار گرفته ایت .همچنین تعداد 80 نمونه کانى سنگین آماده سازى ومطالعه شده اند که نقشه ناهنجارى کانه هاى با ارزش رسم شده وشرح مختصر آنومالیهاى آنها آورده شده است . در پایان با توجه به جمع بندى اطلاعات حاصله از پردازش داده هاى ژئوشیمى و کانى سنگین در نظر گرفتن زمین شناسى وارتباط کانه سازى با رخنمون هاى سنگى ،مناطق امید بخش معدنى معرفى، اولویت بندى وجهت کنترل ناهنجارى وپى جوئى هاى چکشى پیشنهاد گردیده اند.    

کلید واژه ها: آذربایجان غربى بوشهر