گزارش فورى تغییرات آتشفشان دماوند در بهمن ماه ۸۵

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان تهران
نویسنده امیر شمشکى ، فرهاد انصارى ،یوسف محمدى، کورش لطیفى
تاریخ انتشار ۲۳ اسفند ۱۳۸۵

خلاصه توضیحات

در داده هاى مربوط به ناهنجارى هاى الکترومغناطیسى زمین، یک ناهنجارى در 25 دى ماه 1385 ( 15 ژانویه سال 2007 میلادى ) دیده مى شود که با رویداد یک زمین لرزه با بزرگى 7/2 در منطقه دماوند تقریبا همزمان است.

توضیحات

گزارش فورى تغییرات آتشفشان دماوند در بهمن ماه 85

کلید واژه ها: تهران