چینه شناسى کواترنر ایران و روشهاى مطالعه آن (بررسى کوتاه)

نوع گزارش ناپایداریهاى دامنه‌اى
گروه زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
استان سایر موارد
نویسنده منوچهر پدرامى
تاریخ انتشار ۲۳ فروردین ۱۳۶۶

خلاصه توضیحات

در این مقاله براى شناسائى و بررسى سیستم کواترنر، افزون بر روشهاى مرسوم، روشهاى نوینى بکار گرفته شده اند که یا هنوز بدنیاى چینه شناسى راه نیافته یا تازه شناخته شده و در ابتداى کارند. از ویژگیهاى دیگر این کار کوشش در تلفیق روشها و احتراز از تجرید آنها است.

توضیحات

  چینه‌شناسى کواترنر ایران و روشهاى مطالعه آن-1366 PDF

کلید واژه ها: سایر موارد