گزارش مقدماتى زمین شناسى مهندسى غار گاماسیاب شهرستان نهاوند

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان همدان
نویسنده علیرضا سیاره- فرهاد انصارى- محمدجواد بلورچى
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

غار گاماسیاب نتیجه عمل فرسایش آبهاى زیرزمینى مى‌باشد که بر اثر آن کربنات کلسیم در آبهاى اسیدى (آبهاى حاوى دیوکسیدکربن و اسیدهاى آلى) انحلال یافته است.

توضیحات

             

کلید واژه ها: همدان